DA­NI­EL RIC­CI­AR­DO

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Var Da­ni­el Ric­ci­ar­do den bed­ste kø­rer i Formel 1-VM 2016? Det var der man­ge der men­te – og de hav­de ar­gu­men­ter­ne i or­den: Au­stra­li­e­ren la­ve­de fær­re end fejl end bå­de Ni­co Ros­berg og Lewis Ha­milt­on, og han hav­de al­drig de­ci­de­re­de off-days – Ric­ci­ar­do fik som re­gel det op­ti­ma­le ud af sin min­dre mo­tor­stær­ke Red Bull.

OG – han mod­stod pres­set fra en ung, aggressiv team­kam­me­rat. Det må ikke ha­ve væ­ret let for Ric­ci­ar­do at se Max Ver­stap­pen bli­ve fast-tra­ck­et ind i Red Bull-tea­met og vin­de sit før­ste løb. Men au­stra­li­e­ren be­va­re­de ro­en, og selv­om un­ge Ver­stap­pen re­sten af sæ­so­nen kør­te med de fle­ste Red Bull-over­skrif­ter, ly­ver tal­le­ne ikke: Ric­ci­ar­do slut­te­de sæ­so­nen med 52 po­int fle­re end Ver­stap­pen – og han vandt den in­ter­ne Red Bull-kva­li­fi­ka­tions­du­el 11-6.

I år, når Red Bull for­ven­tes at bli­ve end­nu me­re kon­kur­ren­ce­dyg­tig, skal Ric­ci­ar­do igen sæt­te Ver­stap­pen på plads. De nye 2017-bi­ler bli­ver fy­sisk kræ­ven­de at kø­re, og det vil sand­syn­lig­vis gi­ve ham en for­del, for den hol­land­ske te­e­na­ger har end­nu ikke op­byg­get den ide­el­le mu­skel­mas­se.

Med en kon­kur­ren­ce­dyg­tig Red Bull og en fejl­fri sæ­son kan Da­ni­el Ric­ci­ar­do vin­de Formel 1-VM 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.