DEN JA­PAN­SKE FA­VO­RIT

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Suzuka i Ja­pan er sam­men med Spa-Fran­cor­champs F1-kø­rer­nes ab­so­lut­te ynd­lings­ba­ner.

Suzuka, der ejes af Hon­da, blev før­ste gang brugt til Formel 1 i 1987. Si­den byg­ge­de man en stor for­ly­stel­ses­park ved si­den af ba­nen ('Mo­bi­li­ty-Land'), der sta­dig er uhy­re po­pu­lær. Den Toy­o­ta-eje­de Fuji-ba­ne over­tog i 2007-08 det ja­pan­ske grand­prix, men den fik al­drig den for­nød­ne til­sku­ero­p­bak­ning, og i 2009 vend­te lø­bet til­ba­ge til Suzuka.

Ba­nen er som den ene­ste i F1-ka­len­de­ren ud­for­met som et 8-tal. Den er hur­tig – spe­e­de­ren er i bund 65 pro­cent af en om­gang – og sam­ti­dig en af de far­lig­ste. På trods af de hø­je ha­stig­he­der er sik­ker­heds-mu­re­ne man­ge ste­der pla­ce­ret tæt på ba­nen. Og­så på et an­det om­rå­de er Suzuka gam­mel­dags: I ste­det for de as­fal­te­re­de afkørselsarealer, man nu ser på man­ge ba­ner, er der sta­dig sand­kas­ser om­kring svin­ge­ne.

Om­gan­gen star­ter med det lyn­hur­ti­ge sving 1. På en god om­gang brem­ser man ikke, men nø­jes med at let­te på gas­sen, in­den man går ind i sving 1. Men kort ef­ter, når sving 1 bli­ver til sving 2, skal man dog bru­ge brem­sen. Her­ef­ter føl­ger en af de mest spek­taku­læ­re og ud­for­dren­de styk­ker Formel 1-ba­ne i ver­den: Sving 3, 4, 5 og 6 (og­så kendt som ' S-cur­ves') ta­ges med om­kring 250 km/t, og kræ­ver bå­de mod og en bil i god ba­lan­ce, da der he­le ti­den skal skif­tes ret­ning.

Sving 8 og 9 (der til­sam­men kal­des 'Deg­ner') er og­så spæn­den­de. Før­ste del af gan­ske snæ­ver, og man skal ram­me linj­en per­fekt – det vil si­ge så tæt på cur­ben i høj­re si­de som mu­ligt - uden at rø­re den. Her­ef­ter kø­rer man un­der sving 15 op mod hår­nå­len i sving 11, der med 85 km/t er det langs­om­ste på ba­nen.

På vej til­ba­ge mod pit­ten skal man gen­nem sving 15 ('130R' – svin­gets ra­di­us), der med over 300 km/t er et af de hur­tig­ste sving i Formel 1-ka­len­de­ren. Det ta­ges som re­gel med spe­e­de­ren i bund, men svin­get­kan væ­re pro­ble­ma­tisk i star­ten af lø­bet, når bi­ler­ne er fuldt tan­ke­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.