EN BA­NE MED DET HE­LE

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Circu­it of the Ame­ri­cas (COTA), der kom ind i Formel 1-ka­len­de­ren i 2012, er den 10. hjem­me­ba­ne for USA's Grand Prix. Den ny­byg­ge­de ba­ne uden­for Austin (Te­xas) blev omgående en suc­ces med mas­ser af til­sku­e­re og ro­sen­de ord fra kø­rer­ne. I de føl­gen­de år faldt til­sku­erin­ter­es­sen, og helt galt blev det i 2015, da mas­siv regn om­dan­ne­de sto­re de­le af om­rå­det til en kæm­pe mud­der­pøl. I 2016 var det igen smukt ef­ter­år­s­vejr, og med en Tay­l­or Swift-kon­cert på in­der­kred­sen lør­dag af­ten fik man løf­tet til­sku­er­tal­le­ne til nye høj­der.

Kø­rer­ne el­sker COTA, for­di den er så af­veks­len­de. Her er høj­de­for­skel­le, lan­ge langsi­der og al­le typer sving – COTA har fle­re hur­ti­ge sving end Spa-Fran­cor­champs og fle­re lang­som­me sving end Hun­ga­r­or­ing.

En om­gang på COTA star­ter med en stejl bak­ke op til før­ste sving. Fra start­stre­gen til sving 1 er der en høj­de­for­skel på 40 me­ter, og der er go­de mu­lig­he­der for at over­ha­le. Stig­nin­gen be­ty­der på sam­me tid, at svin­get er blindt, og at man kan brem­se me­get sent. En ud­brems­ning in­denom er den klas­si­ske løs­ning, men det er og­så mu­ligt at kom­me for­bi på yder­si­den: Hvis kan hol­de sig på yder­si­den ned af bak­ken ef­ter sving 1, får man in­der­ba­nen i sving 2. I al­le til­fæl­de er det vig­tigt at kom­me ef­fek­tivt ud af sving 2, for her­ef­ter føl­ger en spek­taku­lær høj- farts-sek­tion med svin­ge­ne 3, 4, 5 og 6, der ta­ges i fem­te el­ler sjet­te gear med næ­sten 250 km/t.

I sving 9 og 10 kan man byg­ge fart op til en over­ha­ling un­der ned­brems­ning til 11, der er det langs­om­ste på ba­nen. Så føl­ger ba­nens læng­ste langsi­de på en ki­lo­me­ter. Her run­der bi­ler­ne 340 km/t in­den de brem­ser hårdt ned til sving 12. Ef­ter en ki­lo­me­ter med spe­e­de­ren i bund er det svært at få brem­ser­ne op på op­ti­mal ar­bejds­tem­pe­ra­tur, og det er no­get, in­ge­ni­ø­rer­ne skal ta­ge høj­de for i de­res ar­bej­de med se­tup­pet.

Re­sten af om­gan­gen be­står ho­ved­sa­ge­ligt af re­la­tivt lang­som­me sving, hvor der er mini­ma­le mu­lig­he­der for at over­ha­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.