BRØDRENE ROD­RI­GU­EZ’ RA­CER­BA­NE

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Au­todro­men i Me­xi­co Ci­ty blev byg­get i 1962, men det før­ste Formel 1-løb på ba­nen, der blev af­vik­let uden­for VM, slut­te­de tragisk, da den lo­ka­le helt Ri­car­do Rod­ri­gu­ez om­kom un­der træ­nin­gen. Me­xi­co kom med i VM-ka­len­de­ren i 1963, og op gen­nem 1960'er­ne var Ri­car­do Rod­ri­gu­ez' bror Pedro det sto­re træk­pla­ster. Pedro Rod­ri­gu­ez om­kom i en sport­s­vogn­su­lyk­ke i Tys­kland i 1971, og Me­xi­cos Grand Prix 1970 blev det fo­re­lø­bigt sid­ste. Det lo­ka­le po­li­ti hav­de svært ved at kon­trol­le­re de man­ge til­sku­e­re, der un­der lø­bet for­ce­re­de al­le sik­ker­heds­hegn og tog plads langs ba­ne­kan­ten og sid­den­de på au­tovær­net.

Ba­nen blev mo­der­ni­se­ret, og i 1986, da nav­net var æn­dret til Autódro­mo Her­ma­nos Rod­ri­gu­ez (Brødrene Rod­ri­gu­ez) gjor­de den co­me­ba­ck i VM. I 1993 røg Me­xi­co igen ud af Formel 1-ka­len­de­ren, men i 2015 var man til­ba­ge med en mo­der­ne ud­ga­ve af au­todro­men, der med 330.000 til­sku­e­re blev fyldt til sid­ste plads.

Me­xi­co Ci­ty lig­ger 2200 me­ter over ha­vets over­fla­de, og det på­vir­ker bå­de bi­ler, mo­to­rer og kø­re­re. Den tyn­de luft gi­ver min­dre down­for­ce, og er dår­li­ge­re til at kø­le brem­ser­ne, end luft ved ha­vets over­fla­de. Mo­to­rer­nes ef­fekt bli­ver og­så på­vir­ket, og med 22 pro­cent min­dre ilt i luf­ten skal kø­rer­ne ak­kli­ma­ti­se­res for at mod­ar­bej­de ud­mat­tel­se og sta­kån­det­hed.

Autódro­mo Her­ma­nos Rod­ri­gu­ez har den læng­ste langsi­de i Formel 1-VM, hvor bi­ler­ne med me­re end 370 km/t når sæ­so­nens hø­je­ste top­fart. De 1,2 km med spe­e­de­ren i bund slut­ter i et lang­somt 3.-gear­sving, hvor der er go­de mu­lig­he­der for at over­ha­le. Sving 2 og 3 er af sam­me ty­pe, og her­ef­ter kom­mer end­nu en langsi­de med DRS-zo­ne, der slut­ter med go­de over­ha­lings­mu­lig­he­der ind i sving 4.

Sving 7 – 11 er én lang kom­bi­na­tion, hvor men ikke brem­ser, men ude­luk­ken­de af­pas­ser ha­stig­he­den med spe­e­de­ren. Sving 13 og 14 er lang­som­me, men er pla­ce­ret i et sta­dion, hvor de enor­me, fyl­de tri­bu­ner sør­ger for en fan­ta­stisk stem­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.