KORT BA­NE MED MAN­GE SVING

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Bra­si­li­en er et af de klas­si­ske lan­de i Formel 1-ka­len­de­ren. Det før­ste VM-grand­prix blev af­vik­let på In­ter­la­gos-ba­nen i ud­kan­ten af São Paulo i 1973, der trods en af­stik­ker til Ja­ca­re­paguá i Rio de Ja­neiro i 80'er­ne sta­dig er lø­bets hjem­me­ba­ne. Ba­nen, der nu er om­kran­set af den evigt vok­sen­de stor­by, blev om­byg­get og for­kor­tet i star­ten af 1990'er­ne, og fa­ci­li­te­ter­ne ud­byg­ges og for­bed­res lø­ben­de.

Ba­nen er med 4,3 ki­lo­me­ter en af de kor­te­ste i Formel 1-VM, men den by­der på man­ge typer sving. Der er og­så go­de over­sigts­for­hold for til­sku­er­ne, og det er alt sam­men med til at gø­re In­ter­la­gos til et af de mest po­pu­læ­re stop på formel 1-tou­ren: Formel 1-fol­ket er ikke vil­de med São Paulo, hvor al­le fryg­ter rø­ve­ri­er og over­fald, men når man først er in­de på ba­nen-om­rå­det, el­sker al­le In­ter­la­gos.

As­fal­ten er me­get ujævn. Ba­nen er an­lagt mel­lem et par sø­er (In­ter La­gos – get it?) med blød mo­sejord, og selv­om man med jæv­ne mel­lem­rum læg­ger et nyt lag as­falt, be­ty­der den sum­pe­de un­der­grund, at ujævn­he­der­ne hur­tigt ven­der til­ba­ge.

En om­gang star­ter med et mel­lem­hur­tigt ven­stre-sving ('Sen­na S'), der dyk­ker ned i et hur­ti­ge­re høj­re­sving. Bi­ler­ne an­kom­mer til sving 1 med over 340 km/t, og på grund af hæld­nin­gen er der man­ge, der ud­brem­ser sig selv og en­der ude på det as­fal­te­re­de af­kør­sel­s­a­re­al.

Det er vig­tigt at ha­ve god fart ud af sving 2, for nu føl­ger høj­farts-kur­ven 3 og en langsi­de, der slut­ter med go­de over­ha­lings­mu­lig­he­der un­der ned­brems­ning til sving 4.

De fla­de cur­ber i sving 8 og 9 gi­ver mu­lig­hed for al­ter­na­ti­ve linjer gen­nem dis­se re­la­tivt lang­som­me sving. Det hur­ti­ge sving 11 le­der frem til sving 12, der er af­gø­ren­de for en hur­tig om­gang: Al­le­re­de her skal man med en op­ti­mal linje grund­læg­ge den fart, der kan gø­re en over­ha­ling mu­lig un­der ned­brems­ning til sving 1. Sving 14 og 15, der går op af bak­ke, ta­ges beg­ge med spe­e­de­ren i bund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.