VILD, VILDERE, FORMEL 1

Vi præ­sen­te­rer stolt: De vil­de­ste bi­ler i Formel 1-hi­sto­ri­en.

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

1954: MER­CE­DES W196 STROMLINIE

I 1954-55 do­mi­ne­re­de Mer­ce­des Formel 1 i end­nu hø­je­re grad end i dag. Og­så den­gang gik ty­sker­ne grun­digt til værks: Ved si­den af den al­min­de­li­ge W196 med frit­lig­gen­de hjul ud­vik­le­de man en "stream­li­ner"-ud­ga­ve med mini­mal vind­mod­stand til høj­farts-ba­ner­ne.

1957: MASERATI 250F

Maserati 250F er en af de smuk­ke­ste bi­ler i Formel 1-hi­sto­ri­en. Men da man i 1957 for­søg­te sig med et hig­hspe­ed-kar­ros­se­ri, der dæk­ke­de hju­le­ne for at mini­me­re vind­mod­stan­den på langsi­der­ne, faldt det ikke hel­digt ud. Og den grim­me, klum­pe­de bil blev næ­sten omgående op­gi­vet.

1958: PORSCHE RSK

Den må­ske un­der­lig­ste bil i Formel 1-hi­sto­ri­en er slet ikke en Formel 1-bil: For at fyl­de fel­tet op til det ty­ske Grand Prix 1958 på den næ­sten 23 ki­lo­me­ter lan­ge Nür­bur­gring Nord­s­chlei­fe til­lod man den lo­ka­le mand Ed­gar Barts at stil­le op – i en Porsche RSK, der re­elt hør­te til i sport­s­vogns­klas­sen.

1960: SCARAB F1

Den dansk-ame­ri­kan­ske mil­li­o­nær-søn Lan­ce Re­vent­low hav­de Formel 1-am­bi­tio­ner sidst i 1950'er­ne. Pen­ge var ikke no­get pro­blem, og han star­te­de sit eget team. Men han blev fan­get af ud­vik­lin­gen: De etab­le­re­de Formel 1-teams hav­de for længst ind­set, at mo­der­ne bi­ler skul­le ha­ve mo­to­ren pla­ce­ret bag kø­re­ren, og da Re­vent­lows Scarab-ra­cer var klar til 1960-sæ­so­nen, var den med sin front­mo­tor-op­byg­ning al­le­re­de for­æl­det.

1967: BRM P83

Det bri­ti­ske BRM-team byg­ge­de til 1967-sæ­so­nen en enorm H16-mo­tor – re­elt to sam­men­byg­ge­de V8-mo­to­rer. Selv­føl­ge­lig skul­le der en kæm­pe bil til så stor en mo­tor, og BRM P83 brød der­for grun­digt med da­ti­dens grund­prin­cip­per om lil­le og let. Den sto­re, tun­ge og over-kom­pli­ce­re­de bil blev til in­gens over­ra­skel­se al­drig en suc­ces.

1971: LO­TUS 56B

Lo­tus hav­de suc­ces med gas­tur­bi­ne-mo­to­rer i den ame­ri­kan­ske In­dyCar-se­rie. Men da man i 1971 for­søg­te sig med en gas­tur­bi­ne-mo­tor i Formel 1, vi­ste det sig hur­tigt, at kon­cep­tet ikke pas­se­de til de eu­ro­pæ­i­ske ba­ner. Lo­tus 56B, der og­så var en af de få fir­hjul­struk­ne bi­ler i Formel 1-hi­sto­ri­en, blev op­gi­vet ef­ter ba­re en hånd­fuld løb.

1972: EIFELLAND F1

Eje­ren af cam­ping­vogns-fa­brik­ken Eifelland Günt­her Hen­ne­ri­ci var vild med mo­tor­sport. Og da cam­ping-ge­s­chäf­ten gik godt, be­stem­te han sig i 1971 for at star­te et Formel 1-team. Han bad da­ti­dens hot­te­ste in­du­stri-de­sig­ner Lu­i­gi Co­la­ni om at teg­ne kar­ros­se­ri­et, og re­sul­ta­tet blev me­re spe­ci­elt end smukt. Al­le­re­de un­der træ­nin­gen til de­but­lø­bet blev bi­len grad­vist me­re og me­re kon­ven­tio­nel, men al­li­ge­vel ude­blev re­sul­ta-

ter­ne. Hen­ne­ri­ci mi­ste­de in­ter­es­sen, og midt i 1972-sæ­so­nen blev Eifelland-tea­met solgt til en vis Ber­nie Ec­c­le­sto­ne.

1976: TYR­RELL P34

I mid­ten af 1970'er­ne bru­ge næ­sten al­le de en­gel­ske teams den le­gen­da­ri­ske Ford Cosworth V8-mo­tor. Den hav­de ef­ter­hån­den væ­ret på ba­nen i seks år, og blev i 1975 over­ha­let in­denom af Fer­ra­ris stær­ke, 12-cy­lin­dre­de mo­to­rer. Tyr­rell-tea­met for­søg­te med P34-mo­del­len af hol­de liv i Cosworth-mo­to­ren: Med fi­re små for­hjul i ste­det for to sto­re re­du­ce­re­de man vind­mod­stan­den mar­kant, og så kun­ne man på trods af den un­der­leg­ne Cosworth-mo­tor fak­tisk kø­re næ­sten li­ge så stærkt på langsi­der­ne som Fer­ra­ri'er­ne. OG – man hav­de tak­ket væ­re de fi­re for­hjul op­ti­malt vej­greb i svin­ge­ne. Tyr­rells 6-hju­ler vandt fak­tisk et grand­prix i 1976, men ide­en blev op­gi­vet ef­ter 1977-sæ­so­nen.

1978: BRABHAM BT46B

Lo­tus op­fandt i 1977 gro­und-ef­fect tek­no­lo­gi­en, hvor man bru­ger bi­lens ud­form­ning til at 'su­ge' den fast til ba­nen. Brabham, der i mod­sæt­ning til Lo­tus kør­te med en bred Al­fa Ro­meo-mo­tor, kun­ne ikke ud­nyt­te gro­und-ef­fect tek­no­lo­gi­en op­ti­malt, men fandt en an­den løs­ning: Man mon­te­re­de en enorm ven­ti­la­tor, der su­ge­de luf­ten ud un­der bi­len, og skab­te et vaku­um. Den avan­ce­re­de Brabham blev in­tro­du­ce­ret ved Sve­ri-

ges Grand Prix 1978, som den med Niki Lau­da bag rat­tet vandt over­le­gent. Men al­le­re­de ugen ef­ter blev støv­su­ger-bil for­budt.

1982: FER­RA­RI 126C

Fer­ra­ri hav­de i star­ten af 1982 svært ved at få over­ført de man­ge he­ste­kræf­ter fra de­res nye tur­bo­mo­tor til ba­nen. En stor bagvinge, der via fartvin­den kun­ne pres­se bag­hju­le­ne ned i as­fal­ten, var den lo­gi­ske løs­ning. Pro­ble­met var ba­re, at der var stram­me reg­ler for bag­vin­gen di­men­sio­ner. Men reg­le­ments-juri­ster­ne hav­de glemt at skri­ve, at man kun­ne måt­te ha­ve en én bagvinge. Fer­ra­ri mød­te der­for op til USA's Grand Prix i Long Beach med en dob­belt bagvinge, der til­sam­men dæk­ke­de he­le bi­lens bredde. Ef­ter lø­bet blev reg­ler­ne æn­dret, så det ty­de­ligt frem­gik, at hver bil kun­ne måt­te ha­ve én bagvinge.

1982: WIL­LI­AMS FW08B

Ke­ke Ros­berg (far til Ni­co) vandt VM 1982 for Wil­li­ams-tea­met. Til ti­tel­for­sva­ret i 1983 hav­de man udtænkt en sne­dig løs­ning: En bil med fi­re

bag­hjul, der på sam­me tid sik­re­de op­ti­mal trak­tion og vej­greb. Men in­den bi­len kom til start i et løb, blev der ind­ført en ny re­gel om, at F1-bi­ler fra 1983 skul­le ha­ve fi­re hjul. For­bud­det mod 6-hju­le­de bi­ler skyld­tes an­gi­ve­ligt, at man fryg­te­de de vil­le ska­be ka­os, når de skul­le ha­ve skif­tet dæk un­der lø­be­ne.

1997: TYR­RELL 026

Op gen­nem 1990'er­ne blev Formel 1-reg­ler­ne me­re og me­re de­tal­je­re­de. De­sig­ner­nes kre­a­ti­vi­tet blev be­græn­set, men i 1997 op­da­ge­de Tyr- rell-tea­mets tek­ni­ske af­de­ling et om­rå­de ved si­den af kø­re­rens ho­ved, der ikke var om­talt i reglementet. Her pla­ce­re­de med to mi­ni-vin­ger, der gav bi­len me­re down­for­ce. Man­ge an­dre teams nå­e­de at ko­pi­e­re ide­en, men ef­ter få uger for­bød det in­ter­na­tio­na­le bilsport­s­for­bund FIA de ikke just køn­ne X-vin­ger.

Eifelland E21

Lo­tus 56B

Brabham BT46B

Maserati 250F

BRM P83

Scarab F1

Wil­li­ams FW08B Tyr­rell 026

Fer­ra­ri 126C

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.