NY MO­TOR IGEN-IGEN

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Toro Ros­so har det ikke let. For det før­ste har Red Bull pri­mært sat tea­met i ver­den for at ud­dan­ne un­ge kø­re­re til første­hol­det – Se­ba­sti­an Vet­tel, Da­ni­el Ric­ci­ar­do og Max Ver­stap­pen er al­le star­tet hos Toro Ros­so for så at bli­ve for­frem­met til Red Bull. Det be­ty­der, at Toro Ros­so al­drig kan sat­se lang­sig­tet på en kø­rer, men he­le ti­den skal læ­re nye folk op. I år er pro­ble­met dog min­dre end tid­li­ge­re, for det er gan­ske er­far­ne folk, der kø­rer for tea­met. Car­los Sainz Jr var­mer op til sin tred­je sæ­son for Toro Ros­so, for spa­ni­e­ren kan ikke avan­ce­re i Red Bull-hie­rar­ki­et, så læn­ge Ric­ci­ar­do og Ver­stap­pen kø­rer for første­hol­det. Da­ni­il Kvy­at har og­så haft en un­der­lig Red Bull-skæb­ne, for ef­ter lidt me­re end en sæ­son hos Red Bull blev han sid­ste for­år sendt til­ba­ge til Toro Ros­so, hvor han hav­de til­bragt sin før­ste F1­sæ­son i 2014.

Men selv­om kø­rer­ne er re­la­tivt er­far­ne, ko­ster det tæt­te for­hold til Red Bull nu kon­ti­nu­i­tet på en an­den front. Da Red Bull i 2015 blev uven­ner med Re­nault, ud­sty­re­de man Toro Ros­so med en mo­tor­kon­trakt med Fer­ra­ri. Det gav umid­del­bart en bed­re mo­tor, men det ta­ger al­tid en sæ­son el­ler to, in­den et nyt mo­tor-sam­ar­bej­de for al­vor fun­ge­rer. Nu er Red Bull så igen ble­vet go­de ven­ner med Re­nault, og Toro Ros­so ven­der der­for til­ba­ge til de fran­ske mo­to­rer i 2017 – og en ny til­væn­nings­pe­ri­o­de, der ikke er frem­men­de for re­sul­ta­ter­ne.

Ud over en mu­lig mæng­de­ra­bat er der og­så en an­den grund til, at Toro Ros­so skal

kø­re med Re­nault-mo­to­rer. Det har læn­ge væ­ret et krav, at al­le F1-teams byg­ge­de de­res egen bil, og mu­lig­he­der­ne for at ud­veks­le tek­nik har væ­ret me­get be­græn­se­de. Haas' tæt­te sam­ar­bej­de med Fer­ra­ri flyt­te­de græn­ser­ne for hvad der er til­ladt, og det vil Red Bull nu ud­nyt­te – når de­res to bi­ler kø­rer med sam­me mo­tor, kan Toro Ros­so og­så gen­bru­ge en be­ty­de­lig del af første­hol­dets øv­ri­ge tek­nik.

Sam­ti­dig kan Toro Ros­sos tek­nisk chef, den un­ge eng­læn­der Ja­mes Key, kom­me end­nu me­re un­der vin­ger­ne hos Red Bulls Adrian Newey. Key har i de se­ne­ste år stå­et bag en ræk­ke rig­tig go­de Toro Ros­so-mo­del­ler, og me­get ty­der på, at han på lidt læn­ge­re sigt li­nes op til at af­lø­se Newey hos Red Bull. Det vil så igen un­der­stre­ge, at Toro Ros­so først og frem­mest er en ud­klæk­nings­an­stalt for talenter, der skal vi­de­re til Red Bull.

Toro Ros­so bør i år kun­ne for­bed­re de­res sy­ven­de­plads fra kon­struk­tør-VM 2016. Det ef­ter­hån­den er­far­ne – og ta­lent­ful­de – kø­rer-li­neup vil hjælpe, og skif­tet til Re­nault vil gi­ve en bed­re mo­tor. De Fer­ra­ri-mo­to­rer, Toro Ros­so kør­te med i 2016, stam­me­de nem­lig fra 2015 og blev ikke ud­vik­let i lø­bet af året. Med en up-to-da­te mo­tor kan Toro Ros­so bli­ve en af de po­si­ti­ve over­ra­skel­ser i Formel 1-VM 2017, hvor mid­ter­fel­tet med teams som For­ce In­dia, Wil­li­ams, McLa­ren, Re­nault og Haas i al­le til­fæl­de bli­ver uhy­re tæt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.