TEA­MET OM 2017

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

”Jeg ken­der godt te­o­ri­en om, at Sæ­son 2 er den svæ­re­ste for et nyt team. Men på grund af den må­de, Haas har or­ga­ni­se­ret sig på med chas­sis fra Dal­la­ra og mo­tor/gear­kas­se fra Fer­ra­ri, tror jeg ikke, pro­ble­met bli­ver så stort. Jeg hå­ber, vi kan kæm­pe med i dét, der lig­ner et stort og me­get tæt mid­ter­felt.” Ke­vin Magnus­sen ”Li­ge fra vi be­gynd­te at le­de ef­ter kø­re­re, var Ke­vin Magnus­sen på vo­re li­ste. Han har al­le­re­de op­nå­et me­get på kort tid. Vi fø­ler, han kan op­nå end­nu me­re sam­men med os. Vi står over­for nye ud­for­drin­ger i Sæ­son 2, men med Ke­vin og Ro­main Grosje­an er vi godt ru­stet til at ud­vik­le og for­bed­re os.” Ge­ne Haas

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.