KE­VIN MAGNUS­SEN

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Tre for­skel­li­ge teams i si­ne tre før­ste sæ­so­ner lig­ner ikke star­ten på en stor Formel 1-kar­ri­e­re – spe­ci­elt ikke, når rej­sen er gå­et fra stor­tea­met McLa­ren via Re­nault til se­mi­de­butan­ter­ne Haas. Der­for er Ke­vin Magnus­sen un­der pres i 2017: Han skal ha­ve ro på en kar­ri­e­re, der ind­til nu har væ­ret præ­get af det mod­sat­te, og han skal sco­re re­sul­ta­ter i mindst sam­me klas­se som Haas-kol­le­ga Ro­main Grosje­an.

Kan Ke­vin Magnus­sen så det? Hans de­but – en an­den­plads i Au­stra­li­ens Grand Prix 2014 – un­der­stre­ger det enor­me na­tur­ta­lent. Og det fak­tum, at han re­elt var hur­ti­ge­re end den er­far­ne eks­ver­dens­me­ster Jen- son But­ton i den an­den McLa­ren i 2014, an­ty­der, at der er me­get me­re i K-Mag end, vi så i den pro­ble­ma­ti­ske 2016-sæ­son i den for­æl­de­de Re­nault.

Hos bå­de McLa­ren i 2014 og hos Re­nault i 2016 kør­te Magnus­sen med vis­he­den om, at hans frem­tid i tea­met var i fa­re. Det på­vir­ke­de i høj grad hans kør­sel i slut­nin­gen af 2014, og det gjor­de ham i hvert fald ikke bed­re i slut­nin­gen af 2016. Med en to­årig af­ta­le med Haas bør Magnus­sen fø­le sig me­re sik­ker i 2017, og det er må­ske nøg­len til en sæ­son på et højt, sta­bilt ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.