KAN KUN GÅ DEN FOR­KER­TE VEJ

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

For­ce In­dia hav­de en fan­ta­stisk 2016-sæ­son, hvor tea­met slut­te­de på fjer­de­plad­sen i kon­struk­tør-VM. Den im­po­ne­ren­de pla­ce­ring – kun over­gå­et af Mer­ce­des, Red Bull og Fer­ra­ri – bli­ver næp­pe gen­ta­get, for fle­re teams med langt stør­re fi­nan­si­el­le mus­k­ler end For­ce In­dia er i frem­drift. Der­for kan det kun gå den for­ker­te vej for For­ce In­dia i år, og det kan på­vir­ke mo­ti­va­tio­nen.

2016-fjer­de­plad­sen blev sik­ret i hård kamp med Wil­li­ams, der og­så kø­rer med Mer­ce­des-mo­to­rer. At For­ce In­dia vandt kam­pen om at bli­ve bed­ste Mer­ce­des-kun­de un­der­stre­ges og­så af, at tea­met skrev kon­trakt med Este­ban Ocon. Den un­ge Mer­ce­des-ju­ni­or, der slog Max Ver­stap­pen i Formel 3-EM 2014, var ud­lånt til Re­nault som te­stog re­ser­ve­kø­rer sid­ste år, og han im­po­ne­re­de bå­de det fran­ske team og si­ne ty­ske ejere. Mens den an­den Mer­ce­des-ju­ni­or Pa­scal We­hr­le­in er ble­vet (lang­tids?)par­ke­ret hos Sau­ber, skal For­ce In­dia nu kø­re Ocon i stil­ling til et sæ­de i Mer­ce­des-tea­met.

Ser­gio Pérez fort­sæt­ter som første­kø­rer hos For­ce In­dia. Me­xi­ca­ne­ren var Re­naults første­valg for 2017, men bå­de Pérez selv og hans sponso­rer kun­ne ikke bli­ve eni­ge med det fran­ske team. Nu ta­ger Pérez end­nu en sæ­son hos For­ce In­dia, men for 2018 har han sig­te­kor­net stil­let ind på Fer­ra­ri, hvor han tid­li­ge­re har væ­ret juniorkører.

Bort­set fra den bomstær­ke Mer­ce­des­mo­tor er en sta­bil de­sign­grup­pe For­ce In­di­as sto­re styr­ke. Den frem­stil­ler år ef­ter år go­de bi­ler, der gør sig spe­ci­elt flot

be­mær­ket på hig­hspe­ed-ba­ner. Det er fak­tisk un­der­ligt, at tek­nisk chef An­drew Gre­en ikke for længst er he­ad­huntet til et stør­re team, men fo­re­lø­big bli­ver han sam­men med si­ne loy­a­le me­d­ar­bej­de­re i For­ce In­dia-ho­ved­kvar­te­ret i Sil­ver­sto­ne.

For­ce In­dia ejes fort­sat af de in­di­ske for­ret­nings­mænd Vi­jay Mal­lya og Roy Su­bra­ta. De har beg­ge sto­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer hjem­me i In­di­en, hvor Su­bra­ta re­elt har sid­det i gælds­fængsel si­den 2014. Mal­lya, der i si­ne før­ste år som F1-team­e­jer var kendt bå­de som 'King of Bling' og 'King of Good Ti­mes' i pad­do­ck­en, har be­ty­de­ligt bed­re for­hold i sit luksus­hjem i Eng­land, men hans be­væ­gel­ses­fri­hed er og­så be­græn­set: Mal­lya kan ikke for­la­de lan­det, for­di hans pas er ind­dra­get af de in­di­ske myn­dig­he­der. Det er ut­ro­ligt, at et team, der ejes af to kon­kur­stru­e­de (eks-)mil­li­ar­dæ­rer, kan over­le­ve i Formel 1, men det skyl­des først og frem­mest en dyg­tig le­del­se. Team ma­na­ger An­drew Fern­ley sty­rer dyg­tigt For­ce In­dia gen­nem di­ver­se øko­no­mi­ske storme, og i år bli­ver det må­ske en smu­le let­te­re at få sor­te tal i regn­ska­bet. For fjer­de­plad­sen i kon­struk­tør-VM 2016 ud­lø­ser en mar­kant for­ø­gel­se af For­ce In­di­as an­del af spor­tens TV-ind­tæg­ter, og det hjæl­per på et lil­le team.

Bort­set fra ejer­ne er For­ce In­dia en sta­bil or­ga­ni­sa­tion, der vil sco­re mas­ser af po­int i Formel 1-VM 2017. Men man kan næp­pe for­sva­re fjer­de­plad­sen i kon­struk­tør-VM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.