LANG­SOM MEN SPEK­TAKU­LÆR

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Det før­ste mo­tor­løb i Mon­te Car­los ga­der blev kørt helt til­ba­ge i 1929, og Mo­na­cos Grand Prix var na­tur­lig­vis med i ka­len­de­ren, da Formel 1-VM star­te­de i 1950. Bort­set fra et par en­kel­te ud­fald i star­ten af 1950'er­ne – i 1952 blev lø­bet af­vik­let for sport­s­vog­ne – har Mo­na­cos Grand Prix væ­ret en fast be­stand­del af Formel 1-VM, og kun Mon­za i Ita­li­en har lagt as­falt til fle­re VM-grand­prixer end Mon­te Car­lo.

Ba­nen er kun æn­dret på få punk­ter si­den 1929, og i dag er Mon­te Car­los smal­le ga­der re­elt ueg­ne­de til mo­der­ne Formel 1-bi­ler. Men må­ske net­op der­for er lø­bet en kæm­pe ud­for­dring for bå­de kø­re­re og ma­te­ri­el: Der er enor­me ud­for­drin­ger for­bun­det med at gen­nem­fø­re en om­gang på den kring­le­de ba­ne med en gen­nem­snits­fart på om­kring 160 km/t.

Da det er om­trent umu­ligt at over­ha­le på den kor­te, smal­le ba­ne, er start­pla­ce­rin­ger­ne of­te af­gø­ren­de. Der­for er kva­li­fi­ka­tio­nen lør­dag ef­ter­mid­dag, hvor en rig­tig hur­tig om­gang kræ­ver, at man nær­mest snit­ter bar­ri­e­ren fle­re ste­der, mindst li­ge så spæn­den­de som lø­bet.

Ga­de­ba­nen i Mon­te Car­lo er den mest lang­som­me i Formel 1-ka­len­de­ren. Men for­di au­tovær­ne­ne de fle­ste ste­der står klods op af ba­nen og af­kør­sel­s­a­re­a­ler­ne er ikke-ek­si­ste­ren­de, bli­ver selv de mind­ste fejl straf­fet hårdt.

Med 19 sving på lidt over tre ki­lo­me­ter er down­for­ce i Mon­te Car­lo langt vig­ti­ge­re end top­fart. Al­le bi­ler har der­for et spe­ci­elt 'Mo­na­co se­tup', hvor vin­ger­ne er stør­re og stej­le­re end på al­le an­dre ba­ner. Bi­ler­ne har sam­ti­dig en me­get blød op­sæt­ning, så de ef­fek­tivt kan ab­sor­be­re den ujæv­ne as­falt og de man­ge curbs.

Sving 13 og 14, der nær­mest er en hur­tig chi­ka­ne, er to af de mest af­gø­ren­de på ba­nen. De er lyn­hur­ti­ge og stil­ler sto­re krav til kø­rer­nes mod og bi­ler­nes ev­ne til at skif­te ret­ning hur­tigt og ef­fek­tivt. Au­tovær­net på yder­si­den af sving 14 er klar til at straf­fe de kø­re­re, der kom­mer ind i sving 13 ba­re få cen­ti­me­ter fra den rig­ti­ge linje.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.