BA­NE MED IND­BYG­GET DRA­MA

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Ca­na­das Grand Prix er et af de mest po­pu­læ­re løb i Formel 1-ka­len­de­ren. He­le by­en får F1-fe­ber i den we­e­kend lø­bet af­vik­les, og ba­nen på Île No­tre Da­me få ki­lo­me­ter fra down­for­ce er po­pu­lær blandt kø­re­re­ne.

Circu­it Gil­les Vil­le­ne­u­ve, der er opkaldt ef­ter den lo­ka­le Fer­ra­ri-helt, der om­kom un­der træ­nin­gen til Bel­gi­ens Grand Prix 1982, er an­lagt om­kring det olym­pi­ske ro-sta­dion fra 1978. Ve­je­ne bru­ges til dag­lig til nor­mal tra­fik, men i mod­sæt­ning til ga­de­ba­nen i Mon­te Car­lo er ha­stig­he­der­ne ek­stremt hø­je i Mon­tre­al, og bi­ler­ne run­der 300 km/t fi­re gan­ge per om­gang. Sam­ti­dig er der en ræk­ke skar­pe, lang­som­me sving, og Circu­it Gil­les Vil­le­ne­u­ve er der­for en af de mest kræ­ven­de for bå­de brem­ser og mo­to­rer. Spe­e­de­ren er i bund på 56 pro­cent af en om­gang, og det er be­ty­de­ligt me­re end gen­nem­snit­tet for de nu­væ­ren­de ga­de­ba­ner. Sam­ti­dig be­la­ster de kraf­ti­ge og lan­ge ac­ce­le­ra­tio­ner ef­ter de lang­som­me sving mo­to­rer­ne yder­li­ge­re. Ba­nens ud­form­ning er og­så med til at kø­re den til en af de mest brænd­stof­kræ­ven­de i 2017-ka­len­de­ren.

Der er i alt syv kraf­ti­ge ned­brems­nin­ger på en om­gang – fi­re af dem fra over 300 km/t til an­det el­ler tred­je gear. De hår­de og hyp­pi­ge ned­brems­nin­ger be­ty­der, at det er pro­ble­ma­tisk at ned­kø­le brem­ser­ne til­stræk­ke­ligt, og man kø­rer der­for med mo­di­fi­ce­re­de luf­tind­tag i Mon­tre­al. De stør­re luf­tind­tag på­vir­ker bi­ler­nes ae­ro­dy- na­mik, og for in­ge­ni­ø­rer­ne er det al­tid en stor ud­for­dring at fin­de et godt se­tup til Ca­na­das Grand Prix

Sik­ker­heds-mu­re­ne står man­ge ste­der klods op af ba­nen, og kom­bi­na­tio­nen af hø­je ha­stig­he­der, hår­de ned­brems­nin­ger og mang­len­de afkørselsarealer gør som re­gel Ca­na­das Grand Prix til et af sæ­so­nens mest dra­ma­ti­ske – fak­tisk er der me­re end 80 pro­cents chan­ce for, at sa­fe­ty-car'en kom­mer på ba­nen mindst én gang.

Den snæv­re sving 1-2 kom­bi­na­tion er næ­sten en ga­ran­ti for sam­men­stød på før­ste om­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.