FRA EU­RO­PA TIL ASER­BA­JDS­JAN

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Da den nye ga­de­ba­ne i Aser­ba­jds­jans ho­ved­stad Baku kom ind i F1-ka­len­de­ren i 2016, hed lø­bet of­fi­ci­elt Eu­ro­pas Grand Prix. Det hand­le­de om at få den op­ti­ma­le for­de­ling af løb i og uden­for Eu­ro­pa, og med lidt kre­a­tiv geo­gra­fi, kom man frem til, at en del af Aser­ba­jds­jan lå i Eu­ro­pa. I år har man åben­bart ikke sam­me pro­blem, og lø­bet hed­der nu of­fi­ci­elt Aser­ba­jds­jans Grand Prix.

Aser­ba­jds­jan blev det fjer­de land, der af­vik­le­de Eu­ro­pas Grand Prix. Tid­li­ge­re er lø­bet kørt i Eng­land (på Brands Hatch og Do­ning­ton Park), i Tys­kland (Nür­bur­gring) og Spa­ni­en ( Je­rez og se­ne­st i Va­len­cia fra 2008-2012).

Formel 1-lø­bet er et af fle­re for­søg fra Aser­ba­jds­jans si­de på at etab­le­re sig på den in­ter­na­tio­na­le kul­tur- og sport-sce­ne. Me­lo­di Grand Prix'et 2012 var end del af sam­me of­fen­siv, og i 2020 stræk­ker man igen Eu­ro­pa til det yder­ste, når der skal spil­les kam­pe i EM i fod­bold i Baku.

Ba­kus ga­der lag­de i bå­de 2012 og 14 as­falt til et in­ter­na­tio­nalt GT-løb, men Formel 1-ba­nen blev an­lagt an­dre ste­der i by­en. Den er med 6,006 km en af de læng­ste i VM-se­ri­en, og en ud­for­dren­de blan­ding af me­get snæv­re sving, et par høj­farts-kur­ver og den læng­ste langsi­de i Formel 1: Start/mål-langsi­den er me­re end to ki­lo­me­ter lang.

Den lan­ge langsi­de slut­ter i det skar­pe sving 1. Det er et af de få ste­der på ba­nen med et for­nuf­tigt af­kør­sel­s­a­re­al, og det er der­for her, de fle­ste over­ha­lin­ger for­sø­ges.

Før­ste halv­del af ba­nen er gan­ske bred, men det æn­drer sig dra­ma­tisk, da man når frem til den gam­le by­del ved sving 8. Det det snæv­re­ste sving i Formel 1-ka­len­de­ren, og le­der frem til en spek­taku­lær sek­tion langs den hi­sto­ri­ske by­mur.

Her­ef­ter føl­ger sving 13 og 14, der er ek­stremt hur­ti­ge og med mu­re­ne pla­ce­ret me­get tæt på ba­nen.

Baku Ci­ty Circu­it læg­ger op til dra­ma­tik, og det GP2-løb, der blev af­vik­let in­den F1-grand­prixet i 2016, blev en ka­o­tisk af­fæ­re. Må­ske der­for le­ve­re­de F1-kø­rer­ne en be­her­sket ind­sats – men det kan æn­dre sig i 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.