HJEM­ME­BA­NE FOR RED BULL

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Red Bull Ring er den fjer­de ba­ne, der har lagt as­falt til Østrigs Grand Prix. Lø­bet op­t­rå­d­te før­ste gang i VM-ka­len­de­ren i 1964, da det blev af­vik­let på fly­ve­plad­sen i Knit­tel­feld; kun et par ki­lo­me­ter fra den nu­væ­ren­de Red Bull Ring. I 1970 var man klar med den mo­der­ne Öster­rei­chring, der var en af F1-hi­sto­ri­ens hur­tig­ste og mest spek­taku­læ­re ba­ner no­gen­sin­de. Østrigs Grand Prix blev drop­pet i 1987, for­di ba­nen var for far­lig og til­sku­erin­ter­es­sen for lil­le. 10 år se­ne­re var man klar med en ny ver­sion af ba­nen, der nu hed A1-Ring. Her kør­te man ind­til 2003, da Østrig igen røg ud af F1-ka­len­de­ren. Red Bull køb­te få år se­ne­re an­læg­get, der blev om­byg­get, og ba­nen genåb­ne­de som Red Bull Ring i 2011. Tre år se­ne­re var man klar til at kø­re Formel 1 på den nye ba­ne, der er en mo­der­ni­se­ret og lang­som­me­re ud­ga­ve af den op­rin­de­li­ge Öster­rei­chring.

Ba­nen lig­ger i 700 me­ters høj­de i Steir­marks bjer­ge. Det be­ty­der, at luf­ten er tyn­de­re, hvil­ket re­du­ce­rer down­for­ce. Mo­tor-ef­fek­ten bli­ver og­så på­vir­ket, og fal­der med cir­ka syv pro­cent i for­hold til ba­ner ved ha­vets over­fla­de.

Selv­om Red Bull Ring er næ­sten en ki­lo­me­ter læn­ge­re end ga­de­ba­nen i Mon­te Car­lo, har den al­li­ge­vel årets hur­tig­ste om­gang – i 2016 sat­te Lewis Ha­milt­on po­le po­si­tion med en om­gangs­tid på un­der 68 se­kun­der.

Sving 1 er vig­tig, for her skal man ha­ve så me­get fart som mu­ligt med ind på den føl­gen­de langsi­de, der slut­ter med en stejl stig­ning op mod sving 2. Høj­de­for­skel­len på Red Bull Ring er på he­le 65 me­ter, og ned­brems­nin­gen til sving 2 re­præ­sen­te­rer ba­nens bed­ste over­ha­lings-mu­lig­hed.

Her­ef­ter føl­ger end­nu en langsi­de, der en­der i det re­la­tivt hur­ti­ge sving 3, hvor en al­ter­na­tiv hæld­ning ud­for­drer kø­rer­ne. En høj­farts-sek­tion le­der frem til ba­nens to sid­ste sving, der selv­om de ta­ges med høj fart, ikke er spe­ci­elt van­ske­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.