DEN FØR­STE FORMEL 1-BA­NE

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Sil­ver­sto­ne er en af de æld­ste og mest iko­ni­ske ba­ner i Formel 1-ka­len­de­ren. Det var her, det al­ler­før­ste løb i det nystar­te­de Formel 1-VM blev af­vik­let i 1950, og selv­om ba­nen i de føl­gen­de år del­te det bri­ti­ske grand­prix med først Ain­tree ved Li­ver­pool og si­den Brands Hatch ved Lon­don, kal­der Sil­ver­sto­ne sig med ret­te 'The Ho­me of Bri­tish Mo­tor Ra­cing'. Op gen­nem 70'er­ne og 80'er­ne blev det bri­ti­ske grand­prix på skift af­vik­let på Sil­ver­sto­ne og Brands Hatch, men si­den 1987 har Sil­ver­sto­ne haft ene­ret på lø­bet. Ba­nen er byg­get om fle­re gan­ge, men den har bi­be­holdt sin po­si­tion som en af de hur­tig­ste i VM-se­ri­en.

En om­gang by­der på he­le seks pe­ri­o­der med spe­e­de­ren helt i bund. De be­la­ster mo­to­rer­ne, og be­ty­der sam­ti­dig, at Sil­ver­sto­ne er en af de mest brænd­stof-kræ­ven­de ba­ner i VM-ka­len­de­ren. Det læng­ste stræk med spe­e­de­ren i bund er Han­gar-langsi­den på 875 me­ter el­ler næ­sten 12 se­kun­der. Det be­ty­der, at brem­ser­ne når at bli­ve så kol­de, at det kan væ­re pro­ble­ma­tisk at få dem op på den op­ti­ma­le ar­bejds­tem­pe­ra­tur un­der ned­brems­ning til sving 15 ('Stowe').

De man­ge for­skel­li­ge typer sving by­der og­så på sto­re ud­for­drin­ger. Sving 7 ('Luf­fi­eld') er vig­tigt, for al­le­re­de her skal man op­byg­ge far­ten til den føl­gen­de høj­fart­s­stræk­ning. Det ef­ter­føl­gen­de sving 8 (' Woodco­te') ta­ges med spe­e­de­ren i bund, og så føl­ger sving 9 ('Cop­se'), der er et af de hur­tig­ste sving i VM-ka­len­de­ren. Un­der kva­li­fi­ka­tio­nen ta­ger man det med spe­e­de­ren i bund, men i lø­bet må man let­te en smu­le på gas­sen ind­til der er brændt så me­get benzin af, at man igen kan over­ve­je, at ta­ge det for fuld gas.

Den ef­ter­føl­gen­de kom­bi­na­tion af svin­ge­ne 10, 11, 12 , 13 og 14 er en af de mest ud­for­dren­de og spek­taku­læ­re i Formel 1 i dag. Her er det vig­tigt, at bi­len er i god ba­lan­ce, for kø­re­ren skal fin­de en god ryt­me, så han und­går at brem­se og ac­ce­le­re­re he­le ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.