DEN FØR­STE BA­NE I ØSTEUROPA

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Hun­ga­r­or­ing er den før­ste ra­cer­ba­ne i ver­den, der blev byg­get spe­ci­fikt til Formel 1. Sporten led­te op gen­nem 1980'er­ne ef­ter nye jagt­mar­ker i Østeuropa, og da Un­garn fik chan­cen, re­a­ge­re­de det den­gang kom­mu­ni­sti­ske land hur­tigt: På kun ni må­ne­der byg­ge­de man en by ba­ne uden­for Bu­da­pe­st, det åb­ne­de med Un­garns Grand Prix 1986. Si­den har Un­garn etab­le­ret sig so­lidt i Formel 1-ka­len­de­ren, og i dag er der kun seks ba­ner, der har lagt as­falt til fle­re grand­prixer end Hun­ga­r­or­ing.

Hun­ga­r­or­ing har al­tid væ­ret en af de langs­om­ste ba­ner i Formel 1. I de før­ste år ef­ter ba­nens åb­ning, da der ind­gik en chi­ka­ne i det nu­væ­ren­de sving 3, sam­men­lig­ne­de kø­rer­ne li­ge­frem Hun­ga­r­or­ing med ga­de­ba­nen i Mon­te Car­lo. Da man sløj­fe­de chi­ka­nen, steg gen­nem­snits­ha­stig­he­den, men ba­nen præ­ges sta­dig af man­ge lang­som­me sving – 12 af de 14 sving ta­ges med un­der 200 km/t. Det lang­som­me lay­out be­ty­der, at bi­ler­ne ju­ste­res til mak­si­mal down­for­ce og med fo­kus på op­ti­mal me­ka­nisk grip fra fjed­re/stød­dæm­pe­re, så bi­len har god trak­tion ud af de man­ge sving.

Sving 1, som man an­kom­mer til med me­re end 300 km/t, in­den der brem­ses ned til cir­ka 100 km/t, by­der på de bed­ste over­ha­lings­mu­lig­he­der. Her­ef­ter føl­ger en kort stræk­ning ned af bak­ke til sving 2, hvor det er nemt at kom­me til at brem­se for sent og der­med øde­læg­ge sin linje.

Sving 4 er et af ba­nens få høj­fart­s­sving. Det er pro­ble­ma­tisk, for man kom­mer frem til det op af en bak­ke, så det er svært at pla­ce­re sig op­ti­malt.

Men skal og­så væ­re ul­tra-præcis i chi­ka­nen (sving 6 og 7), hvor man skal helt tæt på cur­ber­ne, uden at de øde­læg­ger bi­lens ba­lan­ce.

Sving 8 og 9 er af­gø­ren­de for en god om­gangs­tid, for selv små fejl her får stor be­tyd­ning på sto­pu­ret. Man skal ha­ve en god ba­lan­ce i bi­len, så den kan skif­te ret­ning hur­tigt og ef­fek­tivt.

Om­gan­gen slut­ter med sving 14, hvor det er vig­tigt at byg­ge fart op til den ef­ter­føl­gen­de langsi­de, der slut­ter med over­ha­lings­mu­lig­he­der­ne un­der ned­brems­ning til sving 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.