KLAS­SI­KE­REN OVER DEM AL­LE

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Der er en­kel­te an­dre ba­ner, der har af­vik­let fle­re Formel 1-grand­prixer, men SpaFran­cor­champs i Bel­gi­en op­fat­tes af man­ge som den mest klas­si­ske ba­ne i VM-ka­len­de­ren: I Ar­den­ner-bjer­ge­ne har man i hø­je­re grad end al­le an­dre ste­der for­må­et at op­ret­hol­de den gam­mel­dags stem­ning fra Formel 1-VM's barn­dom. Her kan til­sku­er­ne sta­dig gå rundt langs ba­nen og op­le­ve man­ge af de klas­si­ske sving, Ju­an-Ma­nu­el Fan­gio og co. kør­te igen­nem i 1950'er­ne.

Der blev kørt mo­tor­løb på lan­de­ve­je­ne om­kring kur­by­en Spa al­le­re­de i 1920'er­ne, og da Formel 1-VM star­te­de i 1950, var den bel­gi­ske høj­farts­ba­ne selvskre­ven til en plads i ka­len­de­ren. Her var den med ind­til 1971, da kø­rer­ne på grund af de hø­je ha­stig- he­der og la­ve sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger boy­kot­te­de Spa-Fran­cor­champs. Bel­gi­ens Grand Prix flyt­te­de i de føl­gen­de år til de me­re ci­vi­li­se­re­de (og ke­de­li­ge.) ba­ner i Ni­vel­les og Zol­der, men i 1983 var men klar med en mo­der­ni­se­ret og for­kor­tet ud­ga­ve af Spa-Fran­cor­champs. Man­ge af de op­rin­de­li­ge, ud­for­dren­de sving var bi­be­holdt, og den nye Spa-Fran­cor­champs blev omgående F1-kø­rer­nes ynd­lings­ba­ne – en po­si­tion, den hol­der den dag i dag.

De lan­ge stræk med top­fart og høj­farts-kur­ver­ne gør Spa-Fran­cor­champs til en af de hur­tig­ste ba­ner i Formel 1 i dag. Ba­ne­re­kor­den for en en­kelt om­gang på det nu­væ­ren­de lay­out af Spa-Fran­cor­champs har en gen­nem­snits­ha­stig­hed på 235 km/t – sta­dig et styk­ke fra den gen­nem­snits­fart på 241 km/t 1970-vin­de­ren Pedro Rod­ri­gu­ez hav­de for he­le lø­bet.

En om­gang på Spa-Fran­cor­champs star­ter med ba­nens langs­om­ste sving, hår­nå­len La Sour­ce. Der­ef­ter går det ned af bak­ke mod det le­gen­da­ri­ske Eau Rou­ge­sving og den ef­ter­føl­gen­de bak­ke Blan­chi­mont, hvor Ke­vin Magnus­sen cras­he­de dra­ma­tisk i 2016. Her er rå mo­tor-po­wer af­gø­ren­de til at træk­ke bi­len op af bak­ken til den ef­ter­føl­gen­de langsi­de mod sving 5 ('Les Com­bes'), hvor der kan over­ha­les un­der ned­brems­ning.

De ef­ter­føl­gen­de høj­fart­s­kur­ver 11 ('Pouhon') og 17 ('Blan­chi­mont') er to af de mest spek­taku­læ­re sving i Formel 1 i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.