DEN HUR­TIG­STE BA­NE

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Hvis man el­sker Formel 1-hi­sto­ri­en, er ef­ter­som­me­ren nær­mest en høj­tid: Først Spa-Fran­cor­champs i Bel­gi­en og få da­ge se­ne­re Mon­za i Ita­li­en.

Au­todro­mo di Mon­za blev byg­get i 1920'er­ne, og var li­ge­som Mon­te Car­lo, Sil­ver­sto­ne og Spa-Fran­cor­champs med i ka­len­de­ren, da Formel 1-VM star­te­de i 1950. Li­ge si­den har au­todro­men , der lig­ger 15 ki­lo­me­ter nord for Mila­no, væ­ret med i VM hver ene­ste sæ­son med und­ta­gel­se af 1980, da ba­nen skul­le om­byg­ges, og Ita­li­ens Grand Prix for et en­kelt år blev flyt­tet til Imo­la.

Selv­om der er byg­get chi­ka­ner før tre af de hur­tig­ste sving, er Mon­za i dag den ene­ste de­ci­de­re­de høj­farts­ba­ne i Formel 1-VM. Gen­nem­snits­ha­stig­he­den for det ita­li­en­ske grand­prix, der selv med en di­stan­ce på me­re end 300 km er over­stå­et på om­kring fem kvar­ter, lig­ger på cir­ka 240 km/t – in­klu­siv pit-stop.

Med de man­ge høj­farts-stræk­nin­ger og re­la­tivt få sving ju­ste­res bi­ler­ne i Mon­za til mini­mal down­for­ce for at op­nå så høj top­fart som mu­lig. Bi­ler­ne nær­mer sig der­for 370 km/t i Mon­za, men til gen­gæld be­ty­der den la­ve down­for­ce, at de fø­les uro­li­ge i svin­ge­ne.

Spe­ci­elt to sving er af­gø­ren­de. I høj­fart­s­kur­ven sving 7 (an­den del af 'Les­mo') gæl­der det om at ha­ve så me­get fart som mu­ligt med ind på den føl­gen­de langsi­de, der er en DRS-zo­ne. Sving 11 ('Pa­ra­bo­li­ca') by­der på lig­nen­de ud­for­drin­ger. Man an­kom­mer med me­re end 330 km/t og brem­ser bi­ler­ne ned til 175 km/t, in­den man går ind i det langstrak­te sving, hvor man skal på gas­sen igen så tid­ligt som mu­ligt for at få op­ti­mal top­fart ned af start/mål-langsi­den (der og­så er DRS-zo­ne).

De hø­je ha­stig­he­der be­ty­der og­så, at Mon­za stil­ler sto­re krav til mo­to­rer­ne, men og­så brem­ser­ne be­la­stes vold­somt, for he­le fi­re gan­ge på en om­gang, der ta­ger om­kring et mi­nut og 25 se­kun­der, skal bi­ler­ne brem­ses ned fra me­re end 320 km/t.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.