RA­CE I MØRKET

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Sin­ga­po­res Grand Prix har på min­dre end 10 år etab­le­ret sig som et af de klas­si­ske løb i Formel 1-ka­len­de­ren. I sam­me pe­ri­o­de er en ræk­ke an­dre nye løb for­s­vun­det, men Sin­ga­po­res Grand Prix af­vik­les år ef­ter år for ful­de tri­bu­ner.

Ar­ran­gø­rer­ne i Sin­ga­po­re vil­le fra star­ten gø­re de­res grand­prix til no­get sær­ligt, og de fandt der­for på at af­vik­le det ef­ter mør­kets frem­brud. Ba­nen er op­lyst af me­re end 1500 pro­jek­tø­rer, og Formel 1-VM's før­ste nat­løb blev en så stor suc­ces, at Bahrain og til dels Abu Dha­bi nu er gå­et i sam­me ret­ning.

Ga­de­ba­nen i Ma­ri­na Bay-kvar­te­ret har he­le 23 sving og er den næst-langs­om­ste i Formel 1-VM 2017 – kun i Mon­te Car­lo er gen­nem­snits­ha­stig­he­den la­ve­re. Men hvor man i Mon­te Car­lo af­vik­ler grand­prixet over 260 km, kø­rer man i Sin­ga­po­re den klas­si­ske di­stan­ce på cir­ka 300 km. Den la­ve gen­nem­snits­ha­stig­hed be­ty­der, at Sin­ga­po­res Grand Prix som re­gel er årets læng­ste, og det nær­mer sig of­te tids­græn­sen på to ti­mer. De to ti­mer, de man­ge sving, den hø­je luft­fug­tig­hed og de hø­je tem­pe­ra­tu­rer (selv ef­ter mør­kets frem­brud) gør Sin­ga­po­res Grand Prix til et af fy­sisk hår­de­ste løb for kø­rer­ne.

Ba­re 42 pro­cent af en om­gang til­brin­ges med spe­e­de­ren i bund, og den læng­ste langsi­de va­rer blot ni se­kun­der, så de man­ge sving be­ty­der, at bi­ler­ne ju­ste­res til mak­si­mal down­for­ce.

Af­kør­sel­s­a­re­a­ler­ne er bed­re og stør­re end i Mon­te Car­lo, men mu­re­ne står al­li­ge­vel klods op af ba­nen de fle­ste ste­der, og det gi­ver mas­ser af dra­ma­tik – der er end­nu ikke af­vik­let et Sin­ga­po­re Grand Prix, uden sa­fe­tycar'en har væ­ret på ba­nen mindst én gang.

Sving 5 er et af de vig­tig­ste på ba­nen. Selv­om as­fal­ten er me­get ujævn ved ud­gan­gen af svin­get, er det af­gø­ren­de at kom­me på gas­sen tid­ligt, for ef­ter svin­get kom­mer ba­nens læng­ste langsi­de (og DRS-zo­ne). Man skal og­så ram­me sving 21 op­ti­malt, for her­ef­ter føl­ger sving 22/23, der ta­ges med top­fart, og start/mål-langsi­den, der og­så er DRS-zo­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.