RA­CE I SAUNAEN

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Se­pang ved si­den af Ku­a­la Lum­purs in­ter­na­tio­na­le luft­havn er den før­ste Formel 1-ba­ne, der blev teg­net af den ty­ske ar­ki­tekt Her­mann Til­ke. Den var klar i 1999, hvor Ma­lay­sia blev det før­ste af en lang ræk­ke nye lan­de i VM-ka­len­de­ren, der pres­se­de klas­si­ske løb i Frankrig, Tys­kland, Portu­gal og San Ma­ri­no (Imo­la) ud.

Se­pang blev an­set for en så stor suc­ces, at Til­ke li­ge si­den har de­sig­net næ­sten al­le an­dre nye Formel 1-ba­ner. Man­ge hur­ti­ge, langstrak­te sving, der ud­sæt­ter kø­rer­ne for vold­som­me g-på­virk­nin­ger, høj luft­fug­tig­hed og tro­pe­var­men gør Ma­lay­si­as Grand Prix til et af de fy­sisk hår­de­ste i Formel 1-VM.

For at til­pas­se lø­bet til de eu­ro­pæ­i­ske TV-se­e­re for­søg­te man sig i en år­ræk­ke med at star­te Ma­lay­si­as Grand Prix sent på ef­ter­mid­da­gen. Her er det of­te regn­vejr i Ma­lay­sia, og fle­re af lø­be­ne i den­ne pe­ri­o­de måt­te af­bry­des på grund af mons­un-regn. Si­den har man igen ryk­ket lø­bet frem til midt på ef­ter­mid­da­gen, og det har for­bed­ret chan­cer­ne for at af­vik­le det i tør­vejr, men en plud­se­lig og me­get hef­tig regn­by­ge er sta­dig en re­el ri­si­ko i Se­pang.

Om­gan­gen star­ter med et lang­somt, langstrakt høj­re-sving, der omgående går over i et ven­stre-sving. Der er go­de mu­lig­he­der for at over­ha­le her, for hvis man for­mår at hol­de sig på yder­si­den gen­nem sving 1, får man au­to­ma­tisk den hur­ti­ge­re in­der­ba­ne i sving 2. Det gæl­der i al­le til­fæl- de om at ha­ve en god fart ud af sving 2, for det føl­gen­de sving 3 ta­ges med spe­e­de­ren i bund, og man brem­ser først igen in­den sving 4.

Sving 5 og 6 ul­tra­hur­ti­ge, men man skal let­te en smu­le på gas­sen in­den man går ind i 6'eren. Man brem­ser mens man dre­jer ind i sving 7, så her be­la­stes dæk­ke­ne vold­somt. Her­ef­ter føl­ger en ræk­ke mel­lem­hur­ti­ge og hur­ti­ge sving in­den hår­nå­len, der fø­rer ind til start/mål-langsi­den. Man kan over­ha­le un­der ned­brems­ning til hår­nå­len, men det er vig­tigt at ha­ve god trak­tion og der­med fart ud af svin­get in­den langsi­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.