STOF­FEL VAN­DO­OR­NE

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Stof­fel Van­do­or­ne har læn­ge fortjent et fast sæ­de i For­mel 1. Han do­mi­ne­re­de GP2-se­ri­en 2015 i en grad, der be­tød, at McLa­ren-le­del­sen ik­ke tø­ve­de med at drop­pe Ke­vin Magnus­sen. Dan­ske­ren hav­de i et par år ind­ta­get plad­sen som frem­ti­dens mand i tea­met, men Van­do­or­nes 2015-sæ­son un­der­stre­ge­de, at har var en mand i sam­me klas­se.

Da bå­de Fer­nan­do Alonso og Jen­son But­ton fort­sat­te i tea­met i 2016, måt­te McLa­ren fin­de al­ter­na­tivt ar­bej­de til Van­do­or­ne. Det blev i sam­ar­bej­de med Hon­da til en fru­stre­ren­de sæ­son i det ja­pan­ske Su­per For­mu­la-mester­skab, hvor han slut­te­de på en sam­let fjer­de­plads ef­ter at ha­ve vun­det to løb. Tid­ligt i 2016 nå­e­de Van­do­or­ne og­så at un­der­stre­ge sit F1-po­ten­ti­a­le, da han med kort var­sel blev ind­kaldt som stand-in for Alonso i Ba­hrains Grand Prix. Her var han he­le we­e­ken­den hur­ti­ge­re end But­ton, og han score­de McLa­rens før­ste 2016-po­int med en 10.-plads.

Tre sæ­so­ner på McLa­rens re­ser­ve­bænk gør Van­do­or­ne gan­ske vel­for­be­redt til sin før­ste F1-sæ­son. Men han har fel­tets må­ske bedste kø­rer i den an­den si­de af McLa­ren-ga­ra­gen, og Fer­nan­do Alonso er ik­ke al­tid li­ge hjælp­som over­for un­ge – og spe­ci­elt hur­ti­ge – team­kam­me­ra­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.