MOD NYE TI­DER

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Schweizi­ske Sau­ber er et af de æld­ste teams i Formel 1 – kun Fer­ra­ri, McLa­ren og Wil­li­ams har væ­ret med i læn­ge­re tid. Og Sau­ber har al­tid væ­ret et kon­ser­va­tivt team, hvor man ikke for­faldt til de num­re og kre­a­ti­ve løs­nin­ger, der har præ­get man­ge an­dre hold i fel­tet.

Der­for har det væ­ret pin­ligt at op­le­ve Sau­ber i de se­ne­ste år. Den øko­no­mi­ske kri­se ram­te må­ske Sau­ber hår­de­re end al­le an­dre i Formel 1, og i den over­le­vel­ses­kamp, tea­met blev ka­stet ud i, var der ikke råd til fi­ne for­nem­mel­ser. Mo­nisha Kal­ten­born, der over­tog le­del­sen ef­ter grund­læg­ge­ren Pe­ter Sau­ber, kæm­pe­de her­oisk for tea­met og si­ne me­d­ar­bej­de­re, og læ­ne­de sig på et tids­punkt op af en fængs­ling, for­di hun hav­de solgt si­ne to sæ­der til tre kø­re­re – og få­et be­ta­ling fra dem al­le tre.

Det var ikke kønt, og i mid­ten af sid­ste sæ­son var tea­met så langt ude øko­no­misk, at man kør­te på kan­ten af kon­kurs. I sid­ste øje­blik trå­d­te en schweizisk in­ve­ste­rings­fond til og over­tog tea­met, der fort­sat­te med Kal­ten­born som chef. Den schweizi­ske in­ve­ste­rings­fond ejes af den sten­ri­ge, sven­ske Rau­sing-fa­mi­lie (Te­tra Pak), der i en år­ræk­ke har støt­tet Marcus Eri­cs­son, som si­den 2015 har kørt for Sau­ber. Der er alt­så tæt­te links mel­lem de nye Sau­ber-ejere og Eri­cs­son, men Rau­sing-fa­mi­li­en hol­der me­get lav pro­fil om­kring det nu svensk-schweizi­ske Formel 1-team.

Med de nye in­ve­sto­rer på plads blev der igen råd til at an­sæt­te folk og ud­vik­le bi­ler­ne. In­den som­mer­fe­ri­en lå Sau­ber på den

11.- og sid­ste­plads i kon­struk­tør-VM, der be­ty­der, man ikke får an­del i spor­tens TV-ind­tæg­ter. Med Felipe Nas­rs ni­en­de­plads i sæ­so­nens næst­sid­ste grand­prix i Bra­si­li­en kom Sau­ber li­ge net­op for­bi Ma­nor. Det styr­ke­de Sau­bers 2017-bud­get yder­li­ge­re – og send­te Ma­nor mod kon­kurs.

Folk med in­si­der­vi­den fra Sau­ber-ho­ved­kvar­te­ret i Hinwill si­ger, at tea­met vir­ke­lig er ble­vet udsu­l­tet un­der den øko­no­mi­ske kri­se. Men man har nu hy­ret en ny tek­nisk chef, den er­far­ne Jörg Zan­der, til at stå i spid­sen f or­den­gen op­byg­nings­fa­se, der­på man­ge må­der sva­rer til den, Re­nault er i gang med i En­sto­ne.

Genopbygningen be­ty­der, at 2017 bli­ver en mel­lem­sæ­son for Sau­ber. Der­for har man valgt at bru­ge Fer­ra­ris 2016-mo­to­rer, der er be­ty­de­ligt bil­li­ge­re end de 2017-ver­sio­ner, fa­brik­s­tea­met og Haas be­nyt­ter. Toro Ros­so gjor­de no­get lig­nen­de i 2016, hvor man hav­de en for­nuf­tig sæ­son­start, men hvor man og­så ty­de­ligt blev hæm­met af den mang­len­de mo­tor-ud­vik­ling i an­den halv­del af sæ­so­nen. Sau­ber ri­si­ke­rer sam­me skæb­ne, men løs­nin­gen med de gam­le mo­to­rer byg­ger på en sund tek­nisk ana­ly­se: Med det nye 2017-reg­le­ment vil bi­len kom­me til at spil­le en re­la­tivt stør­re rol­le end mo­to­rer­ne, og så er der mest for­nuft i at b ru­ge­ho­ved­par­ten af det be­græn­se­de bud­get i chas­sis af­de­lin­gen.

Og det ned­d­ros­le­de sam­ar­bej­de med Ma­ra­nel­lo kan væ­re den før­ste an­tyd­ning af, at Sau­ber får en ny mo­tor­le­ve­ran­dør i 2018.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.