EN TUR I PAR­KEN

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Au­stra­li­ens Grand Prix er si­den 1996 kørt i Al­bert Park, der lig­ger et par ki­lo­me­ter fra Mel­bour­ne down­town. Ba­nen bru­ger ek­si­ste­ren­de ve­je, der byg­ges om til Formel 1 en gang om året. Der er ta­le om en af de hur­tig­ste gade-ba­ner i Formel 1, og den er præ­get af sam­me ud­for­drin­ger som ba­nen i Mon­te Car­lo. Den er ujævn, as­fal­ten har ikke ret me­get grip – og mu­re­ne står man­ge ste­der klods op af ba­nen.

De før­ste sving er en hef­tig høj­re/ven­stre-kom­bi­na­tion med et stort af­kør­sel­s­a­re­al med grus på yder­si­den. Her en­der man­ge bi­ler i lø­bet i we­e­ken­den, og spe­ci­elt på før­ste om­gang ef­ter star­ten er der of­te dra­ma­tik, når fel­tet ef­ter en lang vin­ter uden ra­ce klum­per sig sam­men.

På en fly­ven­de om­gang er star­ten af ned­brems­nings zo­nen før sving 1 det hur­tigs te­punkt på ba­nen, hvor bi­ler­ne når op på 320 km/ tin­den den kraf­ti­ge ned­brems­ning, der­by der­på go­de over­ha­lings­mu­lig­he­der.

De rer og­så go­de over­ha­lings­mu­lig­he­der un­der ned­brems­ning til sving 3, hvor Fer­nan­do Alonso sid­ste år slog en se­rie hid­si­ge salt­o­mor­ta­ler i sin McLa­ren-Hon­da.

Her­ef­ter føl­ger en ræk­ke hur­ti­ge sving, der le­der frem til den lyn­hur­ti­ge chi­ka­ne i sving 11 og 12, der trods gan­ske be­ty­de­li­ge cur­ber ta­ges med over 200 km/t. Re­sten af om­gan­gen er præ­get af re­la­tivt lang­som­me sving, men det er og­så her, man med en bil i god ba­lan­ce kan hen­te me­get tid. Det gæl­der i end­nu hø­je­re grad i ba­nens sid­ste to sving (15 og 16). For in­ge­ni­ø­rer­ne er det må­ske den vig­tig­ste sek­tion på he­le ba­nen, for en for­ø­gel­se af bi­lens vej­greb i dis­se sving med ba­re fem pro­cent vil re­sul­te­re i en for­bed­ring af om­gang­sti­den med he­le 0,2 se­kund.

For­di Al­bert Park kun bru­ges til ra­ce en gang om året, ud­vik­ler ba­nens grip sig gen­nem we­e­ken­den. As­fal­ten er glat, når træ­nin­gen star­ter fre­dag, men ef­ter­hån­den som bå­de F1-bi­ler­ne og de man­ge sup­port­klas­ser læg­ger gum­mi-af­smit­ning på ba­nen, kom­mer der me­re grip. Kø­re­re og in­ge­ni­ø­rer skal der­for gæt­te sig til, hvor­dan bi­ler­ne ju­ste­res op­ti­malt til lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.