RA­CE I ØRKENEN

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Bahrain før­te i 2004 Mel­le­mø­sten ind i Formel 1-ka­len­de­ren. Bahrain In­ter­na­tio­nal Circu­it blev byg­get i den øde ør­ken uden­for ho­vedsta­den Ma­na­ma, men i de for­løb­ne år er der kom­met me­re liv i om­rå­det, hvor blandt an­det lan­dets uni­ver­si­tet nu er pla­ce­ret. Ba­nen blev til Formel 1-VM's 60-års ju­bilæum i 2010 ud­vi­det med en ek­stra sløj­fe på en ki­lo­me­ter, men man vend­te omgående til­ba­ge til det op­rin­de­li­ge lay­out, der er ble­vet brugt li­ge si­den.

Formel 1-grand­prixet er Ba­hrains su­verænt stør­ste be­gi­ven­hed, og det var et stort ima­ge­tab for re­ge­rin­gen, da man un­der det ara­bi­ske for­år måt­te af­ly­se lø­bet i 2011. I dag er der fre­de­ligt i bå­de Ma­na­ma og om­kring ba­nen, men grand­prixet er fort­sat om­gær­det af sto­re sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger.

Start/mål-langsi­den er cir­ka en ki­lo­me­ter lang, og den kraf­ti­ge ned­brems­ning til før­ste sving gi­ver go­de mu­lig­he­der for at over­ha­le. Kø­rer­ne sat­ser of­te vold­somt her, for med et enormt, as­fal­te­ret af­kør­sel­s­a­re­al på yder­si­den er kon­se­kven­ser­ne af en fejl be­græn­se­de.

Kort ef­ter sving 1 føl­ger sving 2, hvor bi­lens ev­ne til at ab­sor­be­re cur­ben på in­der­si­den er af­gø­ren­de: Jo me­re man kø­rer ind over cur­ben, jo me­re fart kan man bæ­re med ind på den føl­gen­de langsi­de, der slut­ter med end­nu en over­ha­lings­mu­lig­hed un­der ned­brems­ning til sving 4.

Her­ef­ter føl­ger de hur­ti­ge sving 5, 6 og 7, hvor down­for­ce på for­hju­le­ne er vig­tig. Sving 10 er re­la­tivt lang­somt, men det er al­li­ge­vel et af de svæ­re­ste på ba­nen. Man kom­mer med høj fart og ned af bak­ke, in­den man skal brem­se ned til an­det gear. Når bi­ler­ne dre­jer ind i svin­get og sam­ti­dig brem­ser, lå­ser det in­der­ste for­hjul of­te, og man skal pas­se på ikke at kom­me for langt ud i svin­get, hvor en gan­ske kraf­tig curb på yder­si­den vil hæm­me ac­ce­le­ra­tio­nen på den føl­gen­de langsi­de.

Ba­nens to sid­ste sving (14 og 15) er vig­ti­ge, for kun med den helt op­ti­ma­le linje bæ­rer man fart nok ind på start/ mål-langsi­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.