RUNDT OM SKØJTEHALLEN

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Rusland hav­de en langt til­løb til en plads i Formel 1-ka­len­de­ren. Helt til­ba­ge i 1980'er­ne for­hand­le­de Ber­nie Ec­c­le­sto­ne med Sov­je­tu­ni­o­nens le­del­se om at ga­de­løb om­kring Den Rø­de Plads i Moskva, men Kom­mu­ni­st­par­ti­et og che­fen for ver­dens dy­re­ste sport nå­e­de al­drig til enig­hed.

Først da Vla­di­mir Pu­tin gjor­de So­chi ved Sor­te­havs-ky­sten til værts­by for Vin­ter-OL 2014, kom der igen gang i Ruslands Formel 1-pla­ner. Man an­lag­de sim­pelt hen en ba­ne om­kring man­ge af de ny­byg­ge­de OL-are­na­er, og i ef­ter­å­ret 2014 kør­te Ke­vin Magnus­sen og co. ud på den næ­sten seks km lan­ge ga­de­ba­ne for før­ste gang.

To lan­ge li­ge stræk og et me­get hur­tigt sving (3) gør So­chi Au­todrom til en high- speed by­ba­ne, og gen­nem­snits­ha­stig­he­den lig­ger på over 200 km/t.

Det hur­tig­ste punkt på ba­nen kom­mer in­den ned­brems­nin­gen til sving 2. Sving 1 ta­ges med spe­e­de­ren i bund, og der­for er der of­te dra­ma­tik i sving 2 på før­ste om­gang. Bi­ler­ne an­kom­mer med over 300 km/t, og der kæm­pes vildt om po­si­tio­ner­ne in­den og igen­nem det snæv­re sving, hvor ha­stig­he­den er cir­ka 125 km/t. På en fly­ven­de om­gang når bi­ler­ne in­den sving 2 he­le 15 se­kun­der med spe­e­de­ren i bund – en af de læng­ste ' pe­dal-to-the-metal' stræk­nin­ger i VM-se­ri­en.

Det ef­ter­føl­gen­de sving 3 ta­ges og­så med spe­e­de­ren i bund, og bi­ler­ne når næ­sten 300 km/t, in­den de brem­ser ned til sving 4.

Her­ef­ter føl­ger en se­rie vin­kel­sving kort ef­ter hin­an­den. Her er bi­lens ba­lan­ce un­der ned­brems­ning vig­tig, og sam­ti­dig er trak­tion ud af svin­ge­ne en af­gø­ren­de fak­tor. Når bi­ler­ne kom­mer ud af sving 10 føl­ger 900 me­ter – om­trent 12 se­kun­der – med top­fart in­den den hår­de ned­brems­ning til sving 13, hvor man skal ned i an­det gear. Det føl­gen­de sving 14 er med en ha­stig­hed på cir­ka 80 km/t det mest lang­som­me på ba­nen.

Om­gan­gen slut­ter med 3.-gear­svin­ge­ne 16, 17 og 18. Her er og­så pit-ind­kørs­len, der med to skar­pe sving kræ­ver stor kon­cen­tra­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.