BA­NEN MED AL­LE TYPER SVING

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

Den span­ske Formel 1-ba­ne hed op­rin­de­ligt Circu­it de Ca­ta­lu­nya, men nav­net blev for et par­år si­den æn­dret til Circu­it Bar c elo­naCa­ta­lu­nya. Æn­drin­gen gi­ver me­ning, for ba­nen lig­ger blot 20 km nord for Bar­ce­lo­na.

Ba­nen blev skabt i det byg­ge­boom, der præ­ge­de Bar­ce­lo­na og om­egn op til OL 1992. Der var fak­tisk pla­ner om at af­vik­le et olym­pisk grand­prix, men da de blev drop­pet, valg­te man at bru­ge ba­nen til det span­ske grand­prix. Det før­ste løb blev af­vik­let i 1991, og ba­nen har væ­ret en fast del af Formel 1-ka­len­de­ren li­ge si­den. I de førs te­man­ge år var til­sku­erin­ter­es­sen be­her­sket, men med Fer­nan­do Alonsos suc­ces i star­ten af det nye årtu­sin­de blev lø­bet en me­gasuc­ces med stop­fyld­te tri­bu- ner. I dag, hvor Alonso på grund af sin un­der­leg­ne McLa­ren-Hon­da mest kæm­per om se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger, er til­sku­erin­ter­es­sen pæn uden at væ­re pran­gen­de.

Bar­ce­lo­na-Ca­ta­lu­nya by­der på man­ge typer sving og bå­de kor­te og lan­ge langsi­der. Det va­ri­e­re­de lay­out og det mil­de kli­ma i fe­bru­ar har gjort Bar­ce­lo­na-Ca­ta­lu­nya til den mest po­pu­læ­re test­ba­ne i Formel 1, hvor en tom­mel­finger re­gel si­ger, at 'hvis­det-fun­ge­rer-på-Circu­it Bar­ce­lo­na-Ca­ta­lu­nya-fun­ge­rer-det-al­le-ste­der'. I 2016 blev al­le vin­ter­te­ster af­vik­let på ba­nen, og det sam­me var til­fæl­det op til den­ne sæ­son.

Den 25 år gam­le Circu­it Bar­ce­lo­na-Ca­ta­lu­nya er i dag blandt de æld­ste ba­ner i VM-ka­len­de­ren. Det be­ty­der blandt an­det, at af­kør­sels-are­a­ler­ne er med grus i ste­det for de enor­me, as­fal­te­re­de hovsa­løs­nin­ger, der præ­ger man­ge af de me­re mo­der­ne ba­ner.

Ba­nen er ka­rak­te­ri­se­ret af man­ge hur­ti­ge og mel­lem­hur­ti­ge sving. Kun tre af de 16 sving ta­ges med un­der 100 km/t, og gen­nem­snits­ha­stig­he­den har de se­ne­ste år lig­ger tæt på 200 km/t.

Sving 9 er et af de mest af­gø­ren­de på ba­nen. Det er en høj­farts-kur­ve, der skal ta­ges me­get præ­cist for at bæ­re så me­get fart som mu­ligt med ind på den føl­gen­de langsi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.