MAGNUSSENS VM-DRØM KRÆVER ET FLYVENDE 2018

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD - Che­fre­dak­tør Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Na­tur­lig­vis vin­der Ke­vin Magnus­sen ik­ke For­mel 1-se­ri­en med Haas.

Men skal han gø­re det på sigt med hold som Fer­ra­ri, Mer­ce­des el­ler Red Bull, skal han le­ve­re top­præ­sta­tio­ner og go­de pla­ce­rin­ger i 2018.

Som den dan­ske ra­cer­stjer­ne for­tæl­ler i det­te ma­ga­sin, er drøm­men om at vin­de VM i den grad le­ven­de. Vej­en der­til har ba­re væ­ret me­re snørk­let, end Magnus­sen selv hav­de fo­re­stil­let sig.

Ef­ter 26 po­int i de fo­re­gå­en­de 41 løb og en 16. og 14. plads i den sam­le­de VM-stil­ling for Re­nault og Haas er ti­den in­de for den dan­ske kø­rer.

Med dår­li­ge­re ma­te­ri­el end de fle­ste kon­kur­ren­ter skal han vi­se, han er værd at sat­se på i et stør­re team, og selv­om han mu­lig­vis for­læn­ger Haas-kon­trak­ten og ta­ger 2019-sæ­so­nen med, er 2018 ik­ke et år, hvor han kan ta­ge den stil­le og ro­ligt og kø­re uden pres.

Pres­set er mak­si­malt i For­mel 1, især hvis man som Ke­vin Magnus­sen har et er­klæ­ret mål om at vin­de løbs­se­ri­en.

Dan­ske­ren kan na­tur­lig­vis ik­ke få sin bil til at kø­re li­ge så stærkt som en Mer­ce­des el­ler Fer­ra­ri ale­ne ved vil­jens kraft, men han kan vi­se i alt han si­ger og især hvad han gør, at han skal ha­ve et af de at­trak­ti­ve sæ­der i eli­ten i 2019 el­ler 2020. Lyk­kes det? Tja, dan­ske­rens hård­hed og fejder med an­dre kørere i 2017 skal ik­ke kam­me over, men vilj­en til at kæm­pe for plad­sen og po­si­tio­ner­ne er in­gen dum egen­skab, li­ge­som det også er in­ter­es­sant at hø­re i nær­væ­ren­de For­mel 1-ma­ga­sin, at træ­nings- g og g kostva­ner­ne er ble­vet sun­de­re.

Det skal i 2018 for­vand­les til po­int og nok også en ræk­ke pla­ce­rin­ger nær ær de for­re­ste plad­ser, og nok så vig­tigt sta­bi­li­tet, selv­om Haas-bi­len langt fra er fel­tets ts hur­tig­ste. ste.

Indtil da gi­ver det ik­ke me­gen me­ning at spe­ku­le­re over, hvil­ke plad­ser der må­sk må­ske ke bli­ver le­di­ge på de stør­ste teams i 2019 og 2020.

Vi hå­ber, du ny­der den spæn­den­de 2018-sæ­son for­u­de og det­te ma­ga­sin, in, der gi gi­ver iver ind­sigt, vur­de­rin­ger og al den in­ter­es­san­te in­for­ma­tion, der er det per­fek­te e sup­ple- ment fra før­ste løb i Mel­bour­ne til af­slut­nin­gen i Mel­le­mø­sten til novem­ber. er.

God for­nø­jel­se!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.