F1 i København

Dan­mark er kan­di­dat til en plads i F1-ka­len­de­ren i 2020.

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD -

Mirak­ler­nes ti­de er må­ske ik­ke for­bi. I hvert fald er Dan­mark kan­di­dat til en For­mel 1-løb al­le­re­de i 2020.

Hel­ge San­der, tid­li­ge­re vi­den­skabs­mi­ni­ster og man­ge­årigt med­lem af Fol­ke­tin­get, har i fle­re år ar­bej­det på et For­mel 1-grand­prix i Kø­ben­havns ga­der. I lø­bet af 2017 blev pla­ner­ne me­re og me­re kon­kre­te, og den tid­li­ge­re ejer af Saxo Bank, Lars Sei­er Chri­sten­sen ar­bej­der nu ihær­digt på at skaf­fe det øko­no­mi­ske grund­lag for et dansk For­mel 1-grand­prix.

”Da vi be­søg­te For­mel 1-ho­ved­kvar­te­ret i Lon­don for at præ­sen­te­re vo­res pla­ner, fik vi en over­væl­den­de po­si­tiv mod­ta­gel­se,” for­tæl­ler San­der.

Der er også op­bak­ning fra re­ge­rin­gen. Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen hav­de sendt en vi­deo med til Lon­don, hvor han ud­tal­te sin støt­te. Fi­nans­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen, er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen og kul­tur­mi­ni­ster Met- te Bo­ck bak­ker også op om pro­jek­tet.

I ja­nu­ar kom For­mel 1´s øver­ste chef Cha­se Ca­rey til København for at for­hand­le med de dan­ske pro­mo­to­rer, for at mø­de er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen og for at se den plan­lag­te ba­ne.

”Vi er be­gej­stre­de for ud­sig­ten til et løb i København,” si­ger Ca­rey. ”Vi sat­ser på at kø­re i iko­ni­ske by­er, og dét er København. Det er en fan­ta­stisk mu­lig­hed, der kan prom­ove­re bå­de For­mel 1, København og Dan­mark.”

”Vi hav­de et rig­tig godt mø­de,” be­kræf­ter Bri­an Mik­kel­sen.

”Jeg for­tal­te Cha­se, at den dan­ske re­ge­ring støt­ter op om pro­jek­tet, og at vi på alle må­der vil væ­re be­hjæl­pe­li­ge med at støt­te, så vi får For­mel 1 til København. Det er en fan­ta­stisk mu­lig­hed for at vi­se København frem for re­sten af ver­den. For­mel 1 er en af ver­dens stør­ste sports­be­gi­ven­he­der,” fort­sæt­ter er­hvervs­mi­ni­ste­ren.

Bud­get: 300 til 500 mil­li­o­ner kro­ner

Selv­om re­ge­rin­gen er indstil­let på at støt­te pro­jek­tet, skal ho­ved­par­ten af øko­no­mi­en bag en dansk grand­prix til­ve­je­brin­ges fra pri­va­te in­ve­sto­rer.

”Jeg vil tro, det ko­ster mel­lem 300 og 500 mil­li­o­ner kro­ner at op­byg­ge en ba­ne og be­ta­le den fee, For­mel 1 kræver for at stil­le op”, si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen.

”Vi vil gen­nem­fø­re det her pro­jekt 'på jysk' – så bil­ligt som mu­ligt og med hjælp fra så man­ge som mu­ligt. Og med bil­le­tind­tæg­ter fra cir­ka 100.000 til­sku­e­re tror jeg på, at vo­res sam­le­de ind­tæg­ter vil kun­ne bli­ve hø­je­re end ud­gif­ter­ne. Jeg reg­ner med, at der vil kom­me man­ge uden­land­ske gæ­ster, og moms og skat af turi­stind­tæg­ter­ne vil let kun­ne bli­ve hø­je­re end et even­tu­elt of­fent­ligt bi­drag til bud­get­tet. Og så vil det væ­re en god mu­lig­hed for at få op­gra­de­ret ga­de­net­tet i København,” for­sæt­ter han.

Hel­ge San­der be­søg­te i sep­tem­ber Sin­ga­po­res Grand Prix, der kø­res på en ga­de­ba­ne i Ma­ri­na Bay-kvar­te­ret i by­ens cen­trum.

Sin­ga­po­re har på min­dre end 10 år etab­le­ret sig som et at de klas­si­ske løb i For­mel 1. I 2017 for­læn­ge­de man af­ta­len med For­mel 1 for yder­li­ge­re fi­re år, og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.