Mer­ce­des

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD -

Sid­ste år vandt Mer­ce­des VM for fjer­de gang i træk, men det var ty­de­ligt, at pres­set på ty­sker­ne var ble­vet stør­re. Fer­ra­ri hav­de i sto­re de­le af sæ­so­nen den bed­ste bil i fel­tet, og sidst på året ud­vik­le­de Red Bull sig også til en trus­sel mod sølv­pi­le­ne.

Det øge­de pres skyl­des na­tur­lig­vis ik­ke, at det ef­fek­ti­ve Mer­ce­des-team er gå­et i stå. Det hand­ler me­re om, at den ty­ske mo­tor er ved at væ­re fær­di­g­ud­vik­let. Mer­ce­des star­te­de tid­li­ge­re end alle an­dre på de nu­væ­ren­de hy­brid-mo­to­rer, og det sik­re­de dem det tek­ni­ske for­spring, der blev veks­let til VM-tit­ler på stri­be i 2014-17. Det er ef­ter­hån­den svært at fin­de nye he­ste­kræf­ter i Mer­ce­des-mo­to­ren, men der er sta­dig et vist ud­vik­lings­po­ten­ti­a­le i fel­tets an­dre mo­to­rer, og det ud­nyt­ter man na­tur­lig­vis til at ryk­ke tæt­te­re på ty­sker­ne.

Det spil­ler også en rol­le, at Mer­ce­des 2017-mo­del var me­re ek­strem end for­gæn­ger­ne. Det tid­li­ge­re så mar­kan­te po­wer-over­skud til­lod Mer­ce­des at byg­ge re­la­tivt kon­ser­va­ti­ve biler, der pas­se­de til alle ty­per ba­ner. I 2017 sat­se­de Mer­ce­des på en af de læng­ste biler i fel­tet, og det sat­te dem i særklas­se på de hur­ti­ge ba­ner, hvor den sto­re ak­sel­af­stand gjor­de bi­len me­re sta­bil end kon­kur­ren­ter­ne. Men omvendt hav­de de kor­te­re biler – først og frem­mest Fer­ra­ri´en – nem­me­re ved at kla­re de man­ge snæv­re sving på ba­ner som Mon­te Car­lo, Hun­ga­r­or­ing og Sin­ga­po­re, hvor Lewis Ha­milt­on og Valtteri Bottas hav­de svært ved at svin­ge den lan­ge Mer­ce­des ef­fek­tivt rundt.

I det he­le ta­get var Mer­ce­des 2017mo­del me­re tem­pe­ra­ments­fuld end for­gæn­ger­ne (Lewis Ha­milt­on kald­te den 'en pri­ma­don­na' – og han må jo vi­de det!). En del af forklaringen var også, at Mer­ce­des ef­ter Ni­co Ros­berg plud­se­lig trak sig til­ba­ge, sav­ne­de ty­ske­rens tek­ni­ske in­put. Lewis Ha­milt­on mang­le­de Ros­berg til at støt­te sig op af i se­tup-ar­bej­det, og selv­om hans nye team­kam­me­rat Bottas er tek­nisk vel­fun­de­ret, skul­le fin­nen bru­ge tid på at fin­de sig til ret­te i tea­met.

2017-sæ­so­nen var også præ­get af at tek­nisk chef Pad­dy Lowe hav­de for­ladt tea­met, og var ble­vet af­løst af Ja­mes Al­li­son (ex-Fer­ra­ri). Skif­tet mel­lem de to tek­ni­ske che­fer for­løb for­nuf­tigt, men gav alligevel en vis uro i or­ga­ni­sa­tio­nen.

Nu er Al­li­son for al­vor på plads hos Mer­ce­des, og mo­to­ren er sta­dig den bed­ste i fel­tet. Når bi­lens op­sæt­ning pas­ser til Ha­milt­on, er eng­læn­de­ren ver­dens hur­tig­ste For­mel 1-kø­rer, og Bottas har nu en sæ­sons er­fa­ring med tea­met. Mer­ce­des og Ha­milt­on er der­for fa­vo­rit til end­nu et sæt VM-tit­ler i 2018, men med min­dre Fer­ra-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.