Toro Ros­so

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD -

Man kan kun ha­ve respekt for Toro Ros­so-team­chef Franz Tost. Selv­om han gang på gang ram­mes af ufor­skyld­te til­ba­ge­slag, kæm­per han stæ­digt vi­de­re, men in­derst in­de må han vi­de, at hans team al­drig bli­ver me­re end en pa­ren­tes i For­mel 1-hi­sto­ri­en.

Toro Ros­so er Red Bulls ju­ni­or-team og blev skabt på ru­i­ner­ne af det lil­le Mi­nar­di­hold. Den­gang var der kun få reg­ler om hvor man­ge kom­po­nen­ter et team måt­te kø­be ude i by­en, og i de før­ste år fik Toro Ros­so le­ve­ret ho­ved­par­ten af de­res tek­nik fra Red Bull.

Så blev der plud­se­lig ind­ført stram­me re­strik­tio­ner der be­tød, at hvert en­kelt team skul­le pro­du­ce­re ho­ved­par­ten af de­res bil in-hou­se. Tost gik i gang med en kost­bar op­gra­de­ring af det gam­le Mi­nar­di-ho­ved­kvar­ter i Fa­en­za, Ita­li­en, så det for et par år si­den frem­stod som en mo­der­ne F1-fa­brik med om­trent alle fa­ci­li­te­ter. Og så – til for­del for det nye Haa­steam og de­res tæt­te samarbejde med Fer­ra­ri og Dal­la­ra – blev reg­ler­ne ny­for­tol­ket, så det at­ter var mu­ligt at kø­be man­ge kom­po­nen­ter hos ek­ster­ne le­ve­ran­dø­rer.

Med hen­syn til kø­rer­ne op­le­ver Franz Tost og Toro Ros­so evigt til­ba­ge­ven­den­de til­ba­ge­slag. Red Bull bru­ger Toro Ros­so til at af­prø­ve si­ne un­ge ta­len­ter, og for ek­sem­pel Se­ba­sti­an Vet­tel, Da­ni­el Ric­ci­ar­do og Max Ver­stap­pen blev alle ud­lært hos Franz Tost, in­den de blev ryk­ket op på ener­gi­drik-gi­gan­tens første­hold. I dis­se år er alt op­ta­get hos Red Bull, og der­for har Toro Ros­so for før­ste gang haft en vis kontinuitet på kø­rer­fron­ten. Det var en stærkt med­vir­ken­de år­sag til Car­los Sainz Jr´s fjer­de­plads i Sin­ga­po­res Grand Prix 2017, der er et af tea­mets bed­ste re­sul­ta­ter no­gen­sin­de. Men få uger se­ne­re sad den un­ge spa­ni­er på Red Bulls for­an­led­ning i en Re­nault, og det un­der­stre­ger Toro Ros­sos pro­blem: Man får al­drig mu­lig­hed for at op­byg­ge en lang­va­rigt samarbejde med si­ne kørere.

Også på mo­tor­fron­ten er Toro Ros­so ble­vet Red Bulls forsøgslaboratorium, og op til den­ne sæ­son skif­ter man mo­tor for fjer­de gang på fem år. Toro Ros­sos nye Hon­da-kon­trakt er en kærkom­men lej­lig­hed for Red Bull til at se ja­pa­ner­ne i kor­te­ne.

Ef­ter Sainz Jr blev ud­lånt til Re­nault og Red Bull be­or­dre­de Da­ni­il Kvy­at drop­pet, slut­te­de Toro Ros­so 2017-sæ­so­nen med Pi­er­re Gas­ly og Bren­don Hart­ley som kørere. Gas­ly vandt GP2-mester­ska­bet 2016, og har vist loven­de tak­ter, men Hart­ley blev egent­lig drop­pet af Red Bull for ot­te år si­den. At han nu at­ter er kom­met ind i var­men un­der­stre­ger, at Red Bulls stort an­lag­te ju­ni­o­r­pro­gram er lø­bet tør for ta­lent.

Der­for må Toro Ros­so først og frem­mest sat­se på Gas­ly – indtil Red Bull en­ten drop­per ham a la Kvy­at el­ler ryk­ker ham op a la Vet­tel, Ric­ci­ar­do og Ver­stap­pen.

I alle til­fæl­de er Toro Ros­sos 2019-li­neup det mest uer­far­ne i fel­tet: Når sæ­so­nen starter har Gas­ly og Hart­ley til­sam­men kørt ni grand­prixer!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.