Haas F1

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD -

Haas-tea­met for­sæt­ter med at im­po­ne­re. Ef­ter den flot­te de­but­sæ­son i 2016 var der man­ge der fryg­te­de sæ­son 2-syn­dro­met, der ram­mer så man­ge nye teams: Ef­ter at ha­ve haft god tid til at ud­vik­le den før­ste bil, skal bi­len til sæ­son 2 de­sig­nes og byg­ges, mens man har travlt med de­but­sæ­so­nen. Men den op­ga­ve kla­re­de Haas flot, og selv­om man som i 2016 slut­te­de på ot­ten­de­plad­sen i kon­struk­tør-VM, var der ta­le om mar­kant frem­gang.

For det før­ste score­de man 47 po­int mod 29 året før. For det an­det hav­de man ik­ke det mar­kan­te knæk, der præ­ge­de 2016, hvor 28 af de 29 po­int blev sco­ret i før­ste halv­del af sæ­so­nen.

Og for det tred­je var det beg­ge kørere, der bi­drog til po­int­hø­sten. Haas hav­de to mål med at hy­re Ke­vin Magnus­sen som af­lø­ser for Este­ban Gu­ti­er­rez: Han skul­le sco­re de po­int, me­xi­ca­ne­ren ik­ke fik i 2016, og han skul­le sæt­te første­kø­rer Ro­main Grosje­an un­der pres. Dan­ske­ren lø­ste beg­ge op­ga­ver. Mens Gu­ti­er­rez slut­te­de 2016 med nul po­int, kom Magnus­sen ud af 2017 med 19 po­int på VM-kon­to­en. Det var ni fær­re end Grosje­an, men gen­nem he­le sæ­so­nen var de to Haas-kørere uhy­re jævn­byr­di­ge, og den in­ter­ne kon­kur­ren­ce løf­te­de dem beg­ge til nye høj­der.

Fak­tisk var det på man­ge må­der Magnus­sen, der kom bedst ud af Haas-du­el­len. Mens Grosje­an of­te blev fru­stre­ret over si­ne brem­ser og nær­mest vir­ke­de op­gi­ven­de, når bi­lens set-up ik­ke pas­se­de ham, knok­le­de dan­ske­ren he­le ti­den løs. Hans ot­ten­de­plads i Me­xi­co, hvor Haas-ra­ce­ren hav­de væ­ret den langs­om­ste i fel­tet un­der kva­li­fi­ka­tio­nen, var en af 2017-sæ­so­nens bed­ste en­kelt­præ­sta­tio­ner. Bå­de team­le­del­sen og me­ka­ni­ker­ne på gul­vet i pit-ga­ra­gen blev hen over året im­po­ne­re­de af Ke­vin Magnussens ar­bejds­ind­sats og figh­ter­mod, og da året slut­te­de, var hans po­si­tion i tea­met mindst li­ge så stærk som Grosje­ans. OG - i sæ­so­nens sid­ste ot­te løb hav­de han sco­ret dob­belt så man­ge po­int som fransk­man­den.

Alt ty­der på, at Haas´ po­si­ti­ve ud­vik­ling fort­sæt­ter i 2018. Al­le­re­de midt på som­me­ren be­slut­te­de man at kø­re vi­de­re med Grosje­an og Magnus­sen, og man gik tid­ligt i gang med 2018-bi­len. Den tid­li­ge sats­ning på den nye mo­del ko­ste­de sikkert en hånd­fuld po­int i an­den halv­del af 2017 (og der­med mindst én po­si­tion i kon­struk­tør-VM), men var nød­ven­dig. Som fel­tets mind­ste team har man sim­pelt hen ik­ke sam­me res­sour­cer som kon­kur­ren­ter­ne, når det hand­ler om de­sign, kon­struk­tion og ud­vik­ling.

Men selv­om Haas for­bed­rer sig yder­li­ge­re i 2018, er der in­gen ga­ran­ti for, at det vil kun­ne af­læ­ses i VM-re­sul­ta­tet. De di­rek­te kon­kur­ren­ter fra 2017 ser nem­lig ud til at gå end­nu me­re frem – Re­nault og McLa­ren (nu med

Re­nault-mo­to­rer) vil væ­re uden­for Haas´ ræk­ke­vid­de, og Sau­ber-tea­met vil med for­bed­ret øko­no­mi, Al­fa Ro­meo som ho­vedsponsor og nye Fer­ra­ri-mo­to­rer bli­ve en al­vor­lig kon­kur­rent.

Der­for er Haas un­der pres: Re­sul­ta­ter­ne kan bli­ve bed­re – men slut­pla­ce­rin­gen i VM dår­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.