Ope­ra­tio­ner 1941 – 1942

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Fra maj 1941 til som­me­ren året ef­ter re­ge­re­de Ak­se­mag­ter­ne na­e­sten ube­stridt over Vest­eu­ro­pa. Det gjor­de det i ef­ter­å­ret 1941 mu­ligt for Hit­ler at star­te en upro­vo­ke­ret in­va­sion af Sov­je­tu­ni­o­nen, som

ef­ter en lyn­s­tart gik i stå uden for Moskva i vin­te­r­ens sne og kul­de. På trods af at in­va­sio­nen strak­te sig ind i Kaukasus, lyk­ke­des det al­drig at kna­ek­ke Sov­je­tu­ni­o­nen. I det øst­li­ge Asi­en ska­er­pe­de ja­pa­ner­ne kri­gen med ak­tio­ner, der send­te de bri­ti­ske styr­ker ud af den ma­lay­si­ske halvø, og de ero­bre­de og­så den stra­te­gisk vig­ti­ge Sin­ga­po­re. Det ja­pan­ske an­greb på Pearl Har­bor i de­cem­ber 1941 før­te imid­ler­tid USA ind i kri­gen, og selv om ja­pan­ske styr­ker pres­se­de ame­ri­ka­ner­ne ud af Fi­lip­pi­ner­ne og en ra­ek­ke øer i Stil­le­ha­vet, vi­ste et vig­tigt flå­de­ne­der­lag ved Midway, at de må­ske hav­de over­vur­de­ret de­res eg­ne ev­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.