De al­li­e­re­des in­va­sion i Irak og Sy­ri­en

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Med de ty­ske styr­ker på frem­march blev bri­ter­ne ae­ng­ste­li­ge for po­si­tio­nen i spe­ci­elt Mel­le­mø­sten, idet olie­for­sy­nin­ger­ne her­fra var afgørende for kri­gen i Mid­del­ha­vet. At den mus­lim­ske be­folk­ning hav­de en vis sym­pa­ti for Ak­se­mag­ter­ne, gjor­de ik­ke sa­gen bed­re. Så tid­ligt som i marts 1940 blev der dis­ku­te­ret pla­ner for mu­li­ge ope­ra­tio­ner i

Irak, hvor an­ti-bri­tisk na­tio­na­lis­me var en trus­sel mod Mo­sul-olie­fel­ter­ne. »Ope­rat­in Sa­bi­ne« blev for­be­redt med mu­lig­he­den for over­før­sel af trop­per fra In­di­en til Bas­ra. Da den iraki­ske re­ge­ring blev styr­tet ved et mi­li­ta­er­kup i be­gyn­del­sen af april 1941, op­for­dre­de den bri­ti­ske am­bas­sa­dør Ki­na­han Cor­nwal­lis, der an­kom til Bag­dad midt i kup­pet, kraf­tigt til bri­tisk mi­li­ta­er ind­gri­ben in­den den for­ven­te­de an­komst af ty­ske fly og trop­per. Den 17. april an­kom de før­ste in­di­ske trop­per til Bas­ra, og to da­ge se­ne­re lan­de­de 400 mand fra 1. King's Own Roy­al Re­gi­ment for at styr­ke Hab­ba­niya-fly­ba­sen na­er Bag­dad. Op­rørs­le­de­ren Ras­hid Ali be­stem­te

sig for at knu­se bri­tisk til­ste­de­va­e­rel­se, og den 1. maj be­gynd­te den iraki­ske ha­er at gra­ve sig ned rundt om luft­ba­sen i håb om, at ak­tio­nen vil­le ud­lø­se tysk støt­te. Den bri­ti­ske kom­man­dant på ba­sen, ge­ne­ral­ma­jor Smart, be­slut­te­de at ka­em­pe, og den 2. maj – før de iraki­ske styr­ker var pa­ra­te – be­gynd­te han et kraf­tigt luf­tan­greb mod dem. Det iraki­ske luft­vå­ben med 56 fora­el­de­de fly blev snart hal­ve­ret, og ubarm­hjer­ti­ge bom­bar­de­men­ter tvang ira­ker­ne til­ba­ge. En bri­tisk for­sta­er­k­nings­styr­ke blev or­ga­ni­se­ret fra Transjor­da­ni­en og skul­le frem i lyn­tem­po. Om­kring 25 ty­ske fly fra iraki­ske og sy­ri­ske luft­hav­ne var til rå­dig­hed for op­rø­rer­ne.

Den bri­ti­ske ko­lon­ne blev an­gre­bet af ty­ske bom­be­fly, men nå­e­de Hab­ba­niya den 18. maj. Nu smul­dre­de den iraki­ske mod­stand. De kra­ef­ter, der var til rå­dig­hed på luft­ba­sen, ryk­ke­de mod Fal­lujah den 19. maj, ero­bre­de by­en og fort­sat­te mod Bag­dad. Den 30. maj op­gav ira­ker­ne kam­pen, og en vå­ben­hvi­le blev un­der­skre­vet. Re­gen­ten vend­te til­ba­ge til mag­ten i ok­to­ber, og den 17. ja­nu­ar 1943 er­kla­e­re­de Irak krig mod Ak­se­mag­ter­ne. Hja­el­pen til Ras­hid Ali kom fra ba­ser i et om­rå­de af Sy­ri­en, der var loy­alt over for Vi­chy-frank­rig, hvi­ket tvang Chur­chill til en stør­re ope­ra­tion for at sik­re Mel­le­mø­sten for de al­li­e­re­de. Den 23. ju­ni star­te­de en ope­ra­tion un­der kom­man­do af generalløjtnant Mait­land Wil­son mod Vi­chyfran­ske be­sid­del­ser i Sy­ri­en og Li­ba­non. Der blev gjort lang­som­me frem­skridt, men den 6. juli ind­led­te 7. au­stral­ske di­vi­sion Sla­get ved Bei­rut, der fulg­te be­sa­et­tel­sen af Da­ma­s­kus den 21. ju­ni. Kom­man­dan­ten i Bei­rut over­gav sig den 10. juli, og den 14. juli un­der­skrev Vi­chy-le­de­re en vå­ben­hvi­le. Om­kring 32.300 fran­ske trop­per blev sendt hjem, og Sy­ri­en kom un­der bri­tisk mi­li­ta­er kon­trol ind­til uaf­ha­en­gig­he­den i 1946. Wil­son blev i om­rå­det og le­de­de nu 9. armé, som skul­le af­va­er­ge even­tu­el­le ty­ske frem­stød nord­fra gen­nem det sov­je­ti­ske Kaukasus. De to felt­tog sik­re­de et vig­tigt om­rå­de, som sam­men­bandt Stor­bri­tan­ni­ens krigsind­sats i Eu­ro­pa og Asi­en og for­hin­dre­de Ak­se­mag­ter­nes vi­de­re frem­ryk­ning.

»Ope­rat­in Sa­bi­ne blev for­be­redt med mu­lig­he­den for over­før­sel af trop­per fra In­di­en til Bas­ra«

En 6-tom­mer hau­bits af­fy­res mod Vi­chy-fran­ske styr­ker i Bei­rut i kam­pen om den li­ba­ne­si­ske ho­ved­stad den 6.-10. Juli 1941. Den 7. au­stral­ske di­vi­sion nå­e­de ud­kan­ten af by­en, men blev mødt af hård mod­stand fra den fran­ske kom­man­dør, ge­ne­ral Dentz. En...

Bri­ti­ske sol­da­ter gen­nem­sø­ger den 12. juli 1941 ru­i­ner­ne af Bel-temp­let i Pal­myra i Sy­ri­en for at fin­de ara­bi­ske snig­skyt­ter, en­ga­ge­ret af Vi­chysty­ret.

Ara­bi­ske le­gio­na­e­rer be­vog­ter et lan­dings­sted ved si­den af en irakisk oli­e­rørs­led­ning i Transjor­da­ni­en, hvor nog­le Glo­ster Gla­di­a­tor-fly tan­kes op.

Ef­ter den iran­ske ha­ers nederlag den 30. maj 1941 be­sat­te de bri­ti­ske styr­ker Bag­dad. Her står de og ser ud over by­en på den an­den si­de af flo­den Ti­gris.

Uni­forms­ma­er­ke for 6. in­fan­te­ri­di­vi­sion. Di­vi­sio­nen blev flyt­tet til Sy­ri­en i ju­ni 1941 og delt­og i kam­pen om Da­ma­s­kus mod styr­ker­ne fra Vi­chy-frank­rig (th.).

Hu­e­ma­er­ke for The King's Own (Roy­al Lan­ca­ster) Re­gi­ment (tv.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.