Ope­ra­tion Crus­a­der

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Det mis­lyk­ke­de for­søg på at dri­ve Rom­mels Afri­kakor­ps va­ek fra den egyp­ti­ske front­linje i som­me­ren 1941 før­te til en af få pe­ri­o­der med stil­stand i Ør­ken­kri­gen. Rom­mel og hans ita­li­en­ske al­li­e­re­de lå i en de­fen­siv po­si­tion om­kring by­er­ne Sol­lum og Bar­dia, mens den nyud­na­evn­te ge­ne­ral Au­chin­leck na­eg­te­de at an­gri­be, ind­til han var sik­ker på, at de al­li­e­re­de styr­ker var i over­tal. Mens ha­e­ren op­byg­ge­de sin styr­ke, gen­nem­før­te luft­vå­be­net nå­des­lø­se bom­bar­de­men­ter af ty­ske stil­lin­ger, her­un­der 100 an­greb på hav­nen i Beng­ha­zi og 70 an­greb på Tripo­li un­der le­del­se af ge­ne­ral Art­hur Ted­der. Han or­ga­ni­se­re­de en ny tak­tik, hvor fly­e­ne hav­de ta­et ra­di­o­kon­takt med ha­e­ren, så de kun­ne re­a­ge­re hur­tigt. Det­te hav­de han la­ert af ty­sker­ne. Ha­e­rens ve­st­li­ge ør­ken­trop­per blev styr­ket, og i novem­ber 1941 tal­te de 118.000 ma­end fra de bri­ti­ske, newze­aland­ske, syd­afri­kan­ske og in­di­ske styr­ker. Mod­stan­de­ren hav­de fa­er­re tanks (390 mod de al­li­e­re­des 680) og end­nu fa­er­re fly (320 mod 1.000). Au­chin­leck plan­lag­de et stør­re felt­tog – »Ope­ra­tion Crus­a­der« (kors­fa­rer) – for at vin­de Ky­re­nai­ka til­ba­ge og bry­de To­bruks

be­lej­ring. Ope­ra­tio­nen be­gynd­te med blan­det held: De al­li­e­re­de styr­ker ryk­ke­de frem den 18. novem­ber, men mød­te hård mod­stand. To­bruk­gar­ni­so­nen for­søg­te at bry­de ud, men blev stop­pet af Rom­mel. Han var be­gyndt at tra­ek­ke sig til­ba­ge mod To­bruk, så snart han for­stod Au­chin­lecks plan. De ita­li­en­ske styr­ker blev ef­ter­ladt i Bar­dia og Sol­lum, hvor de over­gav sig ef­ter kam­pe den 2. og 12. ja­nu­ar. Ty­ske modan­greb syd for To­bruk og om­kring Si­di Rezegh skab­te en ka­o­tisk slag­mark, og på et tids­punkt be­or­dre­de Rom­mel de re­ste­ren­de kamp­vog­ne til at kø­re mod Nil­del­ta­et. Han indså, at fjen­dens mi­li­ta­e­re kø­re­tø­jer var alt an­det end øde­lag­te. Generalløjtnant Alan Cun­ning­ham, sej­r­her­ren i Østafri­ka, var usik­ker på sin po­si­tion og an­mo­de­de om til­la­del­se til at gå på pen­sion. Au­chin­leck er­stat­te­de ham med sin egen sted­fortra­e­den­de stabs­chef, fun­ge­ren­de ge­ne­ral­ma­jor Neil Rit­chie, som sta­bi­li­se­re­de ope­ra­tio­nen. Rom­mel trak mod vest den 8. de­cem­ber, mens de al­li­e­re­de styr­ker ind­t­og

To­bruk den 10. de­cem­ber og end­te en 240 da­ge lang be­lej­ring. By­en blev nu be­sat af en blan­ding af bri­ti­ske, in­di­ske, syd­afri­kan­ske og pol­ske styr­ker. Rom­mel blev ja­get gen­nem de om­rå­der, han hav­de vun­det tid­li­ge­re sam­me år. Ga­za­la, Beng­ha­zi og Mer­sa Bre­ga faldt al­le for al­li­e­re­de styr­ker, som i slut­nin­gen af 1941 hav­de for­flyt­tet sig 475 ki­lo­me­ter og hav­de ge­nero­bret he­le Ky­re­nai­ka. Ef­ter Sov­jets nederlag og hur­ti­ge sej­re til Ja­pan i Stil­le­ha­vet var frem­skrid­tet i Li­by­en et vig­tigt moralsk in­ci­ta­ment for de al­li­e­re­de. Sej­ren vi­ste sig imid­ler­tid at va­e­re va­er­di­løs. Rom­mel trak sit ube­sej­re­de afri­kan­ske kor­ps til­ba­ge til El Ag­heila, hvor han kun­ne om­grup­pe­re og dra­ge for­del af fri­ske for­sy­nin­ger, der var an­kom­met i ja­nu­ar. Så snart de nå­e­de front­linj­en, gjor­de han sig klar til at pres­se de slid­te Com­monwe­alth-styr­ker va­ek. Au­chin­leck for­må­e­de ik­ke at er­ken­de fjen­dens fak­ti­ske po­si­tion og plan­lag­de en ope­ra­tion for at ind­ta­ge et om­rå­de i Li­by­en kal­det Tripo­li­ta­nia. Den 21. ja­nu­ar 1942 kom Rom­mel ham i for­kø­bet, da han iva­er­k­sat­te, hvad der skul­le bli­ve et knu­sen­de slag mod de til­sy­ne­la­den­de suc­ces­ful­de »kors­fa­re­re«.

»Mens ha­e­ren op­byg­ge­de sin styr­ke, gen­nem­før­te luft­vå­be­net nå­des­lø­se bom­bar­de­men­ter af ty­ske stil­lin­ger«

Of­fi­cer fra Roy­al Hor­se Ar­til­le­ry i To­bruk i kom­man­do­cen­tret den 1. novem­ber 1941. En of­fi­cer ob­ser­ve­rer bom­ber­ne, mens en an­den gi­ver or­drer gen­nem en me­ga­fon. To­bruks be­lej­ring var brudt in­den den 10. de­cem­ber. Fun­ge­ren­de ge­ne­ral­ma­jor Neil Rit­chie...

I en sce­ne , der min­der om bomb­nin­gen af Lon­don, ses bri­ti­ske lyska­no­ner og luftbår­ne ra­ket­ter op­ly­se nat­te­him­len over hav­nen og den bri­ti­ske flå­de­ba­se i Ale­xan­dria i Egyp­ten. Bom­ber fra Ak­se­mag­ter­nes luf­tan­greb ses i bag­grun­den. En ben­zin­tan­kvogn...

En bri­tisk Ma­til­da-tank og en last­bil i ør­ke­nen i star­ten af Ope­ra­tion Crus­a­der.

En ame­ri­kansk-byg­get Mar­tin Maryland fra det syd­afri­kan­ske luft­vå­ben fly­ver over ty­sker­nes 15. og 21. pan­ser­di­vi­sion. De er li­ge ble­vet bom­bet un­der de­res for­søg på at tra­en­ge ind i bri­ti­ske stil­lin­ger øst for Si­di Rezegh.

Ty­ske styr­ker ryk­ker frem i om­rå­det mel­lem To­bruk og Si­di Omar. Sla­ge­ne un­der ope­ra­tio­nen bøl­ge­de frem og til­ba­ge i ør­ke­nen, ind­til Rom­mel indså, at han var i min­dre­tal, og be­stem­te sig for at tra­ek­ke sig til­ba­ge den 8. de­cem­ber.

Em­blem for den pol­ske 3rd Car­pat­hi­an Di­vi­sion, som var en del af den bri­ti­ske ha­er i Nord­afri­ka.

Em­blem for 2nd South Afri­can Di­vi­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.