CLEMENTINE CHUR­CHILL (1885-1977)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

I 1908 gif­te­de Win­ston Chur­chill sig med Clementine Hozi­er ef­ter et hef­tigt fri­e­ri. Clementine var en tro­fast og loy­al part­ner for en mand, der sja­el­dent hav­de tid nok til fa­mi­li­en i et over­fyldt po­li­tisk liv. Hun or­ga­ni­se­re­de sup­pe­køk­ke­ner for am­mu­ni­tions­ar­bej­de­re un­der 1. ver­denskrig, og i lø­bet af 2. ver­denskrig var hun le­der af det bri­ti­ske Rø­de Kors' bi­stand til Rusland. Selv om hun stod i skyg­gen af Win­ston, spil­le­de hun en vig­tig rol­le ved at op­mun­tre og støt­te ham i rol­len som le­der i sva­er krigs­tid. Den 27. ju­ni 1940 for­tal­te hun ham, at hans bruta­le og hid­si­ge fa­con ska­de­de hans for­hold til an­sat­te og sam­ar­bejds­part­ne­re. »Du er ik­ke så ven­lig som før,« sag­de hun og op­for­dre­de ham til at va­e­re me­re to­le­rant og imø­de­kom­men­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.