GE­NE­RAL ALAN CUN­NING­HAM (1887-1983)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Ge­ne­ral Cun­ning­ham var øver­st­kom­man­de­ren­de for Com­monwe­alth-styr­ker­ne i den østafri­kan­ske ko­lo­ni Ke­nya, da kri­gen mod Ita­li­en brød ud. Han var en yn­gre bror til den bri­ti­ske flå­de­kom­man­dant ad­miral An­drew Cun­ning­ham og blev be­rømt for at ha­ve ført si­ne trop­per på en vig­tig 2.300 ki­lo­me­ter lang march gen­nem So­ma­liland og Etio­pi­en på un­der ot­te uger. Det var et suc­ces­rigt felt­tog, hvor han tog 50.000 fan­ger og kun hav­de 500 dø­de og sår­e­de.

Han blev ud­sta­tio­ne­ret i Nord­afri­ka i au­gust 1941 for at ta­ge kom­man­do­en over den ny­op­ret­te­de 8. armé, men ef­ter vold­som­me kam­pe i »Ope­ra­tion Crus­a­der« i novem­ber 1941 og på grund af dår­ligt hel­bred blev han fra­ta­get po­sten og tje­ne­s­te­gjor­de i Stor­bri­tan­ni­en re­sten af kri­gen. Han var kom­man­dør i Pa­la­esti­na i tre år for­ud for dan­nel­sen af Is­ra­el i 1948.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.