KAM­PEN OM FLÅDEN

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Ef­ter det fran­ske nederlag i ju­ni 1940 var den magt­ful­de fran­ske flå­des ska­eb­ne en kil­de til be­kym­ring hos bri­ter­ne, der ik­ke øn­ske­de tysk el­ler ita­li­ensk kon­trol over den. Iføl­ge be­stem­mel­ser­ne i den fransk-ty­ske vå­ben­stil­stands­af­ta­le skul­le den fran­ske flå­de neut­ra­li­se­res, selv om nog­le fran­ske flå­de­en­he­der be­fandt sig i bri­tisk ter­ri­to­ri­um. Stor­bri­tan­ni­en greb ind for at for­hin­dre, at Vi­chy-frank­rig le­ve­re­de ski­be­ne til Ak­se­mag­ter­ne. Den 3. juli 1940 blev al­le fran­ske ski­be i bri­ti­ske hav­ne ta­get i be­sid­del­se, og en grup­pe fra Roy­al Navy un­der kom­man­do af kon­tre­ad­miral Ja­mes So­mer­vil­le blev sendt til den fran­ske flå­de­ba­se ved Mers-el-ke­bir for at for­hand­le med den fran­ske kom­man­dør om øde­la­eg­gel­se, ud­le­ve­ring el­ler af­va­eb­ning af den fran­ske flå­destyr­ke. Da de bri­ti­ske an­mod­nin­ger blev af­vist, åb­ne­de So­mer­vil­le ild og øde­lag­de slagski­bet Bre­tag­ne og be­ska­di­ge­de fle­re an­dre ski­be. Vi­chy-frank­rig af­brød al­le diplo­ma­ti­ske for­bin­del­ser og an­greb Gi­bral­tar som ha­evn, men trus­len fra den fran­ske flå­de var ef­fek­tivt fjer­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.