GE­NE­RAL IOANNIS METAXAS (1871-1941)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

I april 1936 blev ge­ne­ral Metaxas ud­pe­get til pre­mi­er­mi­ni­ster af den gra­e­ske kon­ge, Ge­org II, som kort for­in­den var vendt til­ba­ge fra ek­sil ef­ter en lang re­pu­bli­kansk re­ge­rings­pe­ri­o­de. Metaxas var en suc­ces­fuld stab­sof­fi­cer, som gik ind i po­li­tik i 1920'er­ne og le­de­de et lil­le na­tio­na­li­stisk par­ti, der var imod par­la­men­ta­risk sty­re. Da der blev tru­et med ge­ne­ral­strej­ke i som­me­ren 1936, er­kla­e­re­de Metaxas und­ta­gel­ses­til­stand, af­skaf­fe­de par­la­men­tet og ind­før­te et dik­ta­tur. På trods af, at han var in­spi­re­ret af fa­scis­men, var han fast be­slut­tet på at be­va­re gra­esk neut­ra­li­tet og hav­de sym­pa­ti for bri­ter­ne. Da Mus­so­li­ni send­te sit ul­ti­ma­tum den 28. ok­to­ber 1940, af­vi­ste Metaxas. Ef­ter kri­gen blev den­ne da­to na­tio­nal hel­lig­dag. Metaxas dø­de i ja­nu­ar 1941, men le­ve­de la­en­ge nok til at se gra­e­ske styr­ker yd­my­ge den ita­li­en­ske ha­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.