FELT­MARSKAL ERWIN ROM­MEL (1891-1944)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Rom­mel var den mest be­røm­te af Hit­lers ge­ne­ra­ler. Han var en en­ga­ge­ret og ef­fek­tiv ha­er­chef og sol­dat, dri­stig og hård og vil­lig til at de­le fa­rer­ne med si­ne ma­end. Han var en kar­ri­e­reof­fi­cer, der kaempede på ve­st­fron­ten og den ita­li­en­ske front un­der 1. Ver­denskrig, og han var en me­ster i hur­tig, mo­bil krigs­fø­rel­se, Han blev ud­na­evnt til ge­ne­ral i ja­nu­ar 1941 og fik kom­man­do­en over Afri­kakor­p­set, der skul­le støt­te ita­li­en­ske styr­ker i den ve­st­li­ge ør­ken. I ju­ni 1942 blev han Tysklands yng­ste marskal, men hans styr­ker blev be­sej­ret i Nord­afri­ka i maj 1943. Han hjalp der­ef­ter med at or­ga­ni­se­re det ty­ske for­svar i Nord­frank­rig, men blev sår­et i et fly­an­greb den 1. juli 1944. Han blev mista­enkt for at va­e­re in­vol­ve­ret i at­ten­tat­for­sø­get mod Hit­ler tre da­ge se­ne­re og valg­te selv­mord frem for rets­sag og hen­ret­tel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.