ROOSEVELTS GENVALG

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

I novem­ber 1940 blev pra­esi­dent Franklin D. Roo­se­velt gen­valgt til en tred­je valg­pe­ri­o­de, hvil­ket in­gen hav­de for­må­et før ham. For Stor­bri­tan­ni­en var Roo­se­velt den vig­tig­ste al­li­e­re­de i be­stra­e­bel­ser­ne på at vin­de me­re støt­te fra USA. Un­der valg­kam­pen måt­te Roo­se­velt love, at in­gen ame­ri­kan­ske ma­end skul­le mi­ste de­res liv i en uden­land­sk krig. Det var for at und­gå mi­stan­ken om, at han øn­ske­de USA med i kri­gen mod Hit­ler. Sej­ren over den re­pu­bli­kan­ske kan­di­dat Wen­dell Wil­kie var me­get min­dre end sej­ren i 1936, men den ba­ne­de vej­en for en me­re ak­tiv po­li­tik og krigsind­sat­sen fra 1941.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.