GE­NE­RAL HI­DEKI TO­JO (1884-1948)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Ge­ne­ral To­jo var søn af en ja­pansk ge­ne­ral. Han blev ha­er­mi­ni­ster i 1940 og pre­mi­er­mi­ni­ster den 16. ok­to­ber 1941. Han hav­de be­gra­en­set kam­per­fa­ring, men var en hård­t­ar­bej­den­de, streng og ef­fek­tiv ad­mi­ni­stra­tor og mi­li­ta­er­po­li­ti­ker. Han var over­be­vist na­tio­na­list og stod i spid­sen for dem, der øn­ske­de en hård mi­li­ta­er­kurs mod Ki­na, og han var imod kom­pro­mi­ser med ve­st­li­ge kra­ef­ter. I 1944 mød­te han kri­tik på grund af Ja­pans mi­li­ta­e­re til­ba­ge­slag, og han blev tvun­get til at for­la­de em­be­det i juli 1944. Han for­søg­te selv­mord, da det ame­ri­kan­ske mi­li­ta­er­po­li­ti vil­le ar­re­ste­re ham i 1945, men det mis­lyk­ke­des, og han blev ha­engt som krigs­for­bry­der i 1948.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.