JAPANERE BLEV INTERNERET

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

I 1942 fik ca. 110.000 ja­pansk-ame­ri­ka­ne­re, her­af man­ge ame­ri­kan­ske stats­bor­ge­re, ny adres­se, idet de blev an­bragt i lej­re. Det ske­te ef­ter et de­kret, der gav myn­dig­he­der­ne ret til at ud­pe­ge vis­se mi­li­ta­e­re om­rå­der, som man kun­ne ud­vi­se men­ne­sker fra – med magt og helt lov­ligt. De fle­ste ja­pansk-ame­ri­ka­ne­re blev holdt i lej­re­ne i tre år, selv om der al­drig var en ene­ste sag om spio­na­ge el­ler sa­bo­ta­ge. De sam­me reg­ler gjaldt ik­ke for ame­ri­kan­ske stats­bor­ge­re af tysk el­ler ita­li­ensk op­rin­del­se, kun for ty­ske og ita­li­en­ske ud­la­en­din­ge. Om­kring 22.500 un­ge ja­pansk-ame­ri­kan­ske ma­end kaempede fri­vil­ligt på al­li­e­ret si­de un­der kri­gen.

En grup­pe japanere til­ba­ge­hol­des i den Usa-kon­trol­le­re­de zo­ne ved Pa­na­ma­ka­na­len den 10. de­cem­ber 1941. Ef­ter det ja­pan­ske an­greb på Hawaii blev nog­le ja­pan­ske, ty­ske og ita­li­en­ske bor­ge­re tvun­get i in­ter­ne­rings­lej­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.