ADOLF EI­CH­MANN (1906-62)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Fra sin po­si­tion som le­der for Gesta­pos kon­tor for »jø­de­an­lig­gen­der« spil­le­de Adolf Ei­ch­mann en vig­tig rol­le i re­gi­stre­ring, ind­sam­ling og deporta­tion af den jø­di­ske be­folk­ning til døds­lej­re­ne i Po­len. Han blev født i Tys­kland, men vok­se­de op i Østrig, hvor han ar­bej­de­de som sa­el­ger i 1920'er­ne. I 1932 blev han med­lem af det østrig­ske na­tio­nalso­ci­a­li­sti­ske par­ti og SS, men flyt­te­de til Tys­kland og slut­te­de sig til tysk SS. Han blev an­svar­lig for jø­di­ske an­lig­gen­der i Østrig ef­ter Ans­chluss og i 1939 for­frem­met til chef i det na­tio­na­le sik­ker­heds­kon­tor, der og­så kon­trol­le­re­de Gesta­po. I sin stil­ling hav­de han overo­p­syn med »den en­de­li­ge løs­ning på det jø­di­ske spørgs­mål« og or­ga­ni­se­re­de deporta­tio­ner­ne. I 1950 flyg­te­de han til

Ar­gen­ti­na, hvor han blev på­gre­bet af den is­ra­el­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste i maj 1960. Han blev ført til Is­ra­el, til­talt og hen­ret­tet i 1962.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.