MARSKAL UGO CAVALLERO (1880-1943)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Cavallero kom fra adel­stan­den i Pie­mon­te og slut­te­de sig til den ita­li­en­ske ha­er i 1898. Han steg hur­tigt i gra­der­ne på grund af si­ne or­ga­ni­sa­to­ri­ske og tak­ti­ske ev­ner. Han kaempede i kri­gen mel­lem Ita­li­en og Tyr­ki­et i 1911-1912, og un­der 2. Ver­denskrig blev han med­lem af den ita­li­en­ske over­kom­man­do. Han fik an­sva­ret for at or­ga­ni­se­re den ita­li­en­ske sejr i Vit­to­rio Ve­ne­to. Han var en ivrig fa­scist og vi­ce­krigs­mi­ni­ster fra 1925-28. Han for­lod ha­e­ren, men blev kaldt til­ba­ge i 1937 og fik an­sva­ret for de ita­li­en­ske styr­ker i Østafri­ka det føl­gen­de år. I de­cem­ber 1940 ef­ter­fulg­te han Ba­dog­lio som le­der af den ita­li­en­ske over­kom­man­do og tog per­son­ligt kon­trol over de ita­li­en­ske styr­ker i Gra­e­ken­land, hvor han sta­bi­li­se­re­de front­linj­en. Han var for­melt Rom­mels over­ord­ne­de i Nord­afri­ka, men det var sva­ert for ham at sty­re sin ty­ske al­li­e­re­de. Han var imod Rom­mels in­va­sion i Egyp­ten, og ef­ter ta­bet af Li­by­en ef­ter el-ala­me­in blev han fy­ret. Han tog sit liv i sep­tem­ber 1943 ef­ter at ha­ve af­vist Hit­lers øn­ske om, at han for­sat skul­le le­de de ita­li­en­ske styr­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.