MARSKAL ALEXANDER NOVIKOV (1902-76)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Novikov var in­fan­te­riof­fi­ce­rer fra 1919. Han skif­te­de til luft­våb­net i 1933, men blev of­fer for ud­rens­nin­gen i 1937 og fjer­net fra de va­eb­ne­de styr­ker. Han blev dog ge­nind­sat, og i 1939 blev han stabs­chef i luft­våb­net i Le­nin­grad. Et år se­ne­re blev han for­frem­met til ge­ne­ral­ma­jor. Han var en be­ga­vet og kre­a­tiv mi­li­ta­er ta­en­ker, og i 1942 blev han øver­st­be­fa­len­de for det sov­je­ti­ske luft­vå­ben. Han re­or­ga­ni­se­re­de luft­våb­net og for­bed­re­de for­hol­det mel­lem land- og luft­styr­ker. Hans trop­per spil­le­de en vig­tig rol­le ved fjer­nel­sen af lom­men i Stalingrad, og de øde­lag­de om­kring 1.200 ty­ske fly. Ef­ter kri­gen be­gynd­te han at plan­la­eg­ge Sov­je­tu­ni­o­nens frem­ti­di­ge stra­te­gi, men i april

1946 blev han ar­re­ste­ret, tor­tu­re­ret og fra­ta­get al­le tit­ler på grund af fal­ske an­kla­ger. Han blev sendt til en Gu­lag-lejr, men løsladt i 1953 ef­ter Stal­ins død og ge­nind­sat. Han gik af i 1956 og blev le­der af det ci­vi­le luft­fart­sa­ka­de­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.