OBERSTGENERAL HER­MANN HOTH (18851971)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Han var søn af en of­fi­cer og slut­te­de sig til ha­e­ren i 1903. Han kaempede i 1.

Ver­denskrig og blev i ha­e­ren i mel­lem­krigs­pe­ri­o­den. I ok­to­ber 1938 blev han le­der af det 15. ha­er­kor­ps og i novem­ber sam­me år ge­ne­ral. Han kaempede i Po­len og Frank­rig og le­de­de 3. pan­ser­grup­pe, der ero­bre­de Minsk i de før­ste uger af in­va­sio­nen af Sov­je­tu­ni­o­nen. I ju­ni 1942 over­tog han le­del­sen af 4. pan­se­rarmé ved Stalingrad og gjor­de et mis­lyk­ket for­søg på at red­de Paulus i de­cem­ber 1942. Hans pan­ser­grup­pe kaempede ved Kursk, og han fik fi­a­sko, da han se­ne­re prø­ve­de at for­hin­dre ge­nero­brin­gen af Kiev. På grund af det­te blev han fy­ret af Hit­ler. Hoth var en nå­des­løs of­fi­cer, som god­kend­te grove an­greb på jø­der og par­tisa­ner, og for det­te blev dømt for krigs­for­bry­del­ser i Nür­n­berg i 1948. Han af­so­ne­de seks år af dom­men på 15 års fa­engsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.