VIG­TI­GE REG­LER OG KONCEPTER

Der spil­les tre pe­ri­o­dero­der af 20 mi­nut­ters ef­fek­tiv spil­le­tid. Ef­fek­tiv­fek­tiv spil­le­tid vil si­ge, at uret stop­pes, når der er en pau­se i spil­let, for ek­sem­pel ved en faceoff el­ler en ud­vis­ning.

Ishockey VM 2018 - - Positioner, Regler Og Koncepter -

ANGREBSSPIL

Et hold for­sø­ger ty­pisk at af­le­ve­re fra spil-spil­ler til spil­ler, mens spil­ler­ne be­væ­ger er sig i po­si­tion for hold­kam­me­ra­ter og le­der der ef­ter plads til, at man selv el­ler en hold-hold­kam­me­rat får plads til at sky­de puck­en ken mod mod­stan­de­rens mål.

Man for­sø­ger og­så at fan­ge puck­en­ken og lø­be kon­traløb, hvor man kan ud­nyt­te,yt­te, at mod­stan­de­rens spil­le­re ik­ke er på plads i for­sva­ret.

For at læg­ge fy­sisk pres på mod­stan­de­tan­de­ren og ud­nyt­te hol­dets egen fy­si­ske form­form og dyg­ti­ge skøjte­lø­be­re kan man væl­ge­æl­ge at slå puck­en langs ban­der­ne i ret­ningg om bag mod­stan­de­rens mål, hvor man så pres­ser hårdt på for at træt­te mod­stan­de­tan­de­ren el­ler selv ero­bre puck­en. Den til­gang lgang hed­der 'cycling', når det sker in­de i an­grebs­zo­nen, og 'dump and cha­se',', når puck­en af­le­ve­res ind i an­grebs­zo­nenn ude-ude­fra.

FORSVARSSPIL

Li­ge­som hol­det an­gri­ber sam­men, for­sva-for­sva­rer al­le mand. Især de to for­svars­spil­le­re pil­le­re ko­or­di­ne­rer de­res be­væ­gel­ser og po­si­tion kon­stant, i hvert fald hvis de er go­de til de­res job. De tre for­re­ste spil­le­re er me­re ag­gres­si­ve men skal na­tur­lig­vis og­så be­va­re di­sci­pli­nen. Hvis én spil­ler ry­ger ud af po­si­tion el­ler mi­ster kon­cen­tra­tio­nen, kan det gi­ve det an­gri­ben­de hold en stor scor­ings-mu­lig­hed.

ICING

På linje med beg­ge mål og på mid­ter­linj­en lig­ger der en rød linje, som du kan se på gra­fik­ken her på si­den. Spil­ler et hold puck­en over to rø­de linjer, uden puck­en rø­rer en spil­ler un­der­vejs, for der­ef­ter at bli­ve rørt af en mod­stan­der, bli­ver der dømt ”icing”.

Her­ef­ter er der faceoff i den zo­ne, hvor puck­en blev spil­let fra.

Når et hold la­ver en icing, må det ik­ke skif­te ud i spil­stop­pet frem til faceoff, hvil­ket er en ulem­pe, hvis man har haft en træt kæ­de på ba­nen i lang tid.

HYBRID ICING

Hvis et hold slår puck­en til icing, har hol­det mu­lig­hed for at få op­hæ­vet ken­del­sen. Det kræ­ver, at en spil­ler fra det hold, der har slå­et puck­en til icing, kom­mer først ned over faceoff-punk­tet i mod­sat­te en­de. Der­med op­hæ­ves icing-ken­del­sen, og spil­let fort­sæt­ter.

FACE-OFF

De po­si­tio­ner (cirk­ler) på ba­nen, hvor spil­let gen­star­tes. De to hold stil­ler op over­for hin­an­den, og to spil­le­re står klar til at for­sø­ge at ero­bre puck­en, når dom­me­ren ka­ster den ned mel­lem de­res sta­ve. Bli­ver en spil­ler ta­get i at for­sø­ge at få en un­fair for­del, kan dom­me­ren på­ta­le det ef­ter skif­te spil­le­ren ud med en hold­kam­me­rat.

OFFSIDE

Puck­en skal ind i et holds an­grebs­zo­ne (mod­stan­de­rens for­svarszo­ne), før den før­ste an­grebs­spil­ler må kryd­se he­le vej­en ind i an­grebs­zo­nen. El­lers bli­ver der dømt offside. Reg­len for­hin­drer, at det an­gri­ben­de hold kan sen­de spil­le­re ind i an­grebs­zo­nen i for­vej­en, el­ler at en spil­ler kan stå og 'fi­ske', når det an­det hold er i an­greb.

Hvis en el­ler fle­re spil­le­re er offside, når puck­en er slå­et ind i zo­nen, kan dom­me­ren væl­ge at la­de spil­let fort­sæt­te, hvis den/de an­gri­ben­de spil­ler(e) øje­blik­ke­ligt for­la­der an­grebs­zo­nen. Der­ef­ter har de igen mu­lig­hed for at an­gri­be zo­nen, uden der er ble­vet fløjtet af. En re­gel, der gi­ver me­re flow i spil­let.

TACKLINGER (”CHECKING”)

Is­ho­ck­ey er et fy­sisk spil, hvor det er til­ladt at spær­re vej­en for en mod­spil­ler, der har puck­en, med en kon­trol­le­ret kro­p­sta­ck­ling, en så­kaldt ”checking”, hvor en spil­ler med si­den af over­krop­pen, overar­men, al­bu­en og hof­ten skub­ber mod­stan­de­ren væk el­ler ind i ban­der­ne, der om­kran­ser ba­nen.

Man må og­så ger­ne ge­ne­re el­ler for­sø­ge at ta­ge puck­en fra mod­stan­de­ren med egen stav el­ler la­ve en lidt me­re ag­gres­siv ta­ck­ling, hvor man pri­mært bru­ger hof­ten.

ULOVLIGE TACKLINGER OG UDVISNINGER

Mens det er til­ladt at spil­le fy­sisk og væl­te mod­stan­de­re med reg­le­men­te­re­de tacklinger, er en lang ræk­ke tacklinger og sam­men­stød med mod­stan­de­ren for­budt og gi­ver to mi­nut­ters ud­vis­ning, og i sjæld­ne­re til­fæl­de fem- ti- el­ler en hel kamps ud­vis­ning. Især sidst­nævn­te straf er sjæl­den.

Man må ik­ke spæn­de ben for el­ler slå en mod­stan­der med sta­ven el­ler hån­den og ar­men, og man må ik­ke ta­ge et langt til­løb (ty­pisk over tre skøjt) for der­ef­ter at bra­ge ind i en mod­stan­de­ren med fuld kraft. Tacklinger bag­fra og om­kring ho­ve­d­et er og­så for­budt og gi­ver ud­vis­ning, hvis kam­pens dom­me­re får øje jp på for­se­el­sen.

Gen­tag­ne slags­mål mel­lem spil­le­re og tacklinger, dom­me­ren vur­de­rer kan ska­de en mod­spil­ler, er ty­pisk de for­se­el­ser, der gi­ver de lan­ge udvisninger. De kor­te to­mi­nut­ters udvisninger kom­mer ad­skil­li­ge gan­ge i kam­pen og som of­test ik­ke no­get, der får tem­pe­ra­men­ter­ne i ud­brud.

POWERPLAY

Powerplay er, når et hold spil­ler med en mand i over­tal. I sjæld­ne til­fæl­de kan et hold og­så spil­le to mand i over­tal, hvil­ket gi­ver en me­get stor chan­ce for at sco­re.

I powerplay spil­ler et hold ty­pisk tå­l­mo­digt og flyt­ter puck­en fra si­de til si­de for at træt­te mod­stan­der­ne i un­der­tal og fin­de en god po­si­tion til en af­slut­ning. Så­le­des sky­der man ik­ke ved en­hver lej­lig­hed, når man spil­ler powerplay.

Hvis et hold med få mi­nut­ter til­ba­ge er bag­ud, ser man of­te, at hol­det ud­skif­ter må­l­man­den og skif­ter en ek­stra mark­spil­ler ind, så man på den må­de ska­ber over­tal. Den tak­tik ska­ber na­tur­lig­vis stor ri­si­ko for, at mod­stan­de­ren scorer i det tom­me mål, hvis det ja­gen­de hold ta­ber puck­en.

UN­DER­TAL (”SHORTHANDED”)

Et hold i un­der­tal kon­cen­tre­rer sig stort sig ude­luk­ken­de om at for­sva­re sig og over­le­ve ti­den i un­der­tal uden at få en scor­ing mod sig. Hol­de­ne for­sva­rer sig ty­pisk me­re kom­pakt, tæt­te­re på eget mål og gi­ver mod­stan­de­ren plads læn­ge­re væk og ude på kan­ter­ne, mens man til gen­gæld for­sø­ger at luk­ke rum­met umid­del­bart for­an eget mål helt ned.

Når et hold er i un­der­tal, kan det ik­ke bli­ve ramt af icing, hvil­ket vil si­ge, at man gra­tis kan høv­le puck­en væk og ned bag mod­stan­de­rens mål uden at få en faceoff tæt på eget mål. Scorer mod­stan­de­ren, bli­ver man fuld­tal­lig igen.

UD­SKIFT­NIN­GER

Is­ho­ck­ey er ek­stremt fy­sisk be­la­sten­de, bå­de p på grund af tem­po­et i kam­pe­ne og ta­ck­lin­ger­ne. Der­for bli­ver hol­det ty­pisk delt op i t tre-fi­re kæ­der, som skif­tes til at væ­re på isen, of­test i 45-60 se­kun­der, før de ud­skif­tes. Når et hold jag­ter en ud­lig­ning el­ler spil­ler i overt tal el­ler un­der­tal, kan man fin­de på at bru­ge førstekæ­den el­ler spe­ci­el­le kom­bi­na­tio­ner m mel­lem spil­le­re, der er sær­ligt dyg­ti­ge i de si­tu­a­tio­ner. Træ­ne­ren kan frit æn­dre i si­ne k kæ­der un­der kam­pe­ne, men man for­sø­ger of­test at hol­de spil­ler­ne sam­men i de­res r respek­ti­ve kæ­der, da spil­ler­ne har træ­net sam­men i de­res kæ­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.