5 PROFILER

Ishockey VM 2018 - - Rusland -

MÅ­L­MAND // 34 ÅR // ME­TAL­LURG MAG­NI­TOG­ORSK (KHL)

Ru­ti­ne­ret ro­lig fyr, der kom ind som første­må­l­mand på det rus­si­ske OL- hold, der ero­bre­de guld i Syd­korea. Blev kå­ret som sid­ste sæ­sons bed­ste må­l­mand i sid­ste sæ­son KHL, og er den bæ­ren­de kraft i bu­ret på et af KHL’S tra­di­tio­nel­le stor­hold i Mag­ni­tog­orsk.

VITALY KOSCHECKIN VLADISLAV GAVRIKOV BA­CK // 22 ÅR // SKA ST. PE­TERS­BORG (KHL)

En af de stær­ke un­ge ba­ck­er i rus­sisk is­ho­ck­ey, der har en stor frem­tid for­an sig. Gavrikov kan sky­de på mål, spil­le fy­sisk og er sam­ti­dig en frem­ra­gen­de pas­nings­spil­ler. Me­strer al­le spil­lets facet­ter og en­der for­ment­lig i NHL i næ­ste sæ­son el­ler om et par år. Draftet af Co­lum­bus i 2015.

NIKI­TA GU­SEV WING // 25 ÅR // SKA ST. PE­TERS­BORG (KHL)

Han var egent­lig ik­ke den stør­ste stjer­ne på det rus­si­ske hold ved OL i fe­bru­ar, men som tur­ne­rin­gen skred frem, vok­se­de Gu­sev til at væ­re al­ler­bedst. Tek­nisk frem­ra­gen­de og med et sublimt over­blik. På den må­de en klas­sisk spil­ler af den rus­si­ske is­ho­ck­eysko­le, der end­te som top­sco­rer ved OL.

ILYA KOVAL­CHUK WING // 34 ÅR // SKA ST. PE­TERS­BORG (KHL)

Han er en af spor­tens sto­re nav­ne, der op­træ­der med li­ge de­le ele­gan­ce og ar­ro­gan­ce. Er uden tvivl en fan­ta­stisk ishockeyspiller, der trods en al­der på 34 år sta­dig kan tram­pe gen­nem et­hvert for­svar og sæt­te et par ba­ck­er. Men og­så en spil­ler, der kan for­fal­de til at ta­be hu­mø­ret og der­med træk­ke hold­kam­me­ra­ter­ne ned.

KIRILL KAPRIZOV WING // 21 ÅR // CSKA MOSKVA

Ung, strå­len­de forward, der af­gjor­de Ol-fi­na­len i Syd­korea. Kaprizov har i man­ge år væ­ret frem­hæ­vet som ”det næ­ste sto­re” i rus­sisk is­ho­ck­ey og indtil nu le­ver han glim­ren­de op til for­vent­nin­ger­ne. Tek­nisk dyg­tig, in­tens i sit spil og fandt un­der OL frem til et frem­ra­gen­de sam­ar­bej­de med Niki­ta Gu­sev og Pa­vel Dat­syuk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.