USA MANG­LER LI­GE DET SID­STE SKRIDT

Mas­ser af ta­len­ter og mas­ser af tit­ler ved ju­ni­or-vm – men på se­ni­o­r­plan sav­ner USA at væ­re med helt frem­me.

Ishockey VM 2018 - - USA - TEKST: MI­CHA­EL SØVSØ

I slut­nin­gen af 90'er­ne sø­sat­te USA Ho­ck­ey – det ame­ri­kan­ske for­bund – en am­bi­tiøs sats­ning, der skul­le ud­vik­le og sli­be ta­len­ter på bed­re og me­re struk­tu­re­ret manér end tid­li­ge­re. Det har gi­vet po­te. Ame­ri­ka­ner­ne er ver­dens do­mi­ne­ren­de na­tion på U18-ni­veau med tit­ler i syv af de se­ne­ste ni mester­ska­ber. På U20-ni­veau har USA to af de se­ne­ste seks tit­ler, og er der­med på linje med ri­va­ler­ne fra Ca­na­da.

USA PUL­JE B

1980 Året, hvor USA le­ve­re­de det ” Mira­c­le on Ice”, som sta­dig står som den stør­ste be­gi­ven­hed i ame­ri­kansk is­ho­ck­eyhi­sto­rie. Na­tur­lig­vis tæn­kes der på 4-3-sej­ren over Sov­jet ved OL i La­ke Pla­cid.

FOR­BUND DAN­NET 1920

IS­HO­CK­EY­SPIL­LE­RE I ALT

555.935

AN­TAL MAND­LI­GE SPIL­LE­RE I LAN­DET

158.100

AN­TAL JUNIORSPILLERE I LAN­DET

322.003

IS­HO­CK­EY-BANER

1.535 IN­DEN­DØRS, 1.000 UDEN­DØRS

FAKTA

De yng­ste ame­ri­kan­ske ung­domslands­hold spil­ler fast med i tur­ne­rin­ger året rundt, og spil­ler­ne bli­ver på den må­de sle­bet til. Den ame­ri­kan­ske ta­lent­mas­se er enorm, men det har alt­så ik­ke gi­vet ud­slag ved Se­ni­o­rVM end­nu.

Vi skal helt til­ba­ge til 1960 for at fin­de den ene­ste ame­ri­kan­ske guld­me­dal­je ved VM, og langt op i 80'er­ne og til dels og­så i be­gyn­del­sen af 90'er­ne var der slet hel­ler ik­ke tra­di­tion for, at de ame­ri­kan­ske top­spil­le­re gad at spil­le VM. De over­lod ger­ne plad­ser­ne til col­le­ge­spil­le­re, der i sa­gens na­tur ik­ke var mod­ne nok til at kæm­pe med ver­dens­nav­ne fra Eu­ro­pa.

Var de med, var det of­te for hyg­ge og fe­rie, og der­for ham­le­de USA sjæl­dent op med Sve­ri­ge, Ca­na­da, Sov­jet og Tjek­kos­lo­vaki­et, der ger­ne sat­te sig på de fi­re slut­spils­plad­ser, den­gang VM kun var for ot­te hold.

Den dag i dag er sa­gen an­der­le­des. USA kom­mer med stær­ke­st mu­li­ge mand­skab, og ef­ter­hån­den som mas­sen af stær­ke Nhl-spil­le­re med ame­ri­kansk pas er vok­set til det mas­si­ve, så kan ame­ri­ka­ner­ne stil­le med et ha­bilt hold stort set hvert år.

Men det er som om, USA ik­ke kan få bugt med rol­len som out­si­der, når det kom­mer til de af­gø­ren­de kam­pe. Må­ske tra­di­tio­nen – el­ler man­gel på sam­me – tyn­ger skul­dre­ne på Stars and Stripes-mand­skab. El­ler må­ske kan de le­ve­re et af­gø­ren­de ”push” i Jy­ske Bank Boxen og Roy­al Are­na i maj. Ef­ter 57 år uden Vm-guld er det vel snart på ti­de igen?

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX/ JANERIK HENRIKSSON

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX/ JANERIK HENRIKSSON

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.