AR­VEFJEN­DEN PÅ ISEN

Nor­ske og dan­ske is­ho­ck­ey­spil­le­re hol­der ik­ke af hin­an­den, og det gi­ver sig of­te i ud­slag i tæt­te, bid­s­ke op­gør na­tio­ner­ne imel­lem.

Ishockey VM 2018 - - Norge - TEKST: MI­CHA­EL SØVSØ

NOR­GE PUL­JE B

59:59 Ti­den, hvor stor­fa­vo­rit­ter­ne fra Nor­ge score­de det af­gø­ren­de og stærkt kon­tro­ver­si­el­le mål mod Dan­mark ved B-VM i Oslo 1989. Dan­sker­ne føl­te sig snydt så van­det drev, og det var før­ste step i ri­va­li­se­rin­gen mel­lem de to lan­de på isen.

FOR­BUND DAN­NET 1935

IS­HO­CK­EY­SPIL­LE­RE I ALT

9.073

AN­TAL MAND­LI­GE SPIL­LE­RE I LAN­DET

2.397

AN­TAL JUNIORSPILLERE I LAN­DET

5.740

IS­HO­CK­EY-BANER

47 IN­DEN­DØRS, 1 UDEN­DØRS

FAKTA

Nor­ge er en no­to­risk dansk ar­vefjen­de i in­ter­na­tio­nal is­ho­ck­ey. Når Sve­ri­ge og Fin­land af­gør kam­pen om det nor­di­ske her­re­døm­me, så spil­ler Dan­mark og Nor­ge om tred­je­plad­sen. Og det går ik­ke stil­le for sig.

I man­ge sæ­so­ner var den nor­ske kap­ta­jn Ole-kri­sti­an Tol­lef­sen en rød klud for de dan­ske spil­le­re, der slet ik­ke kun­ne li­de, at Tol­lef­sen spil­le­de helt til græn­sen – og nu og da li­ge over. Det har op gen­nem det­te årtu­sin­de gi­vet en ræk­ke le­tan­tæn­de­li­ge og gif­ti­ge kam­pe mel­lem de to ri­va­ler.

Tol­lef­sen stop­pe­de desvær­re tid­li­ge­re i den­ne sæ­son sin kar­ri­e­re på grund af føl­ger­ne af en hjer­ne­rystel­se. Det har dog ik­ke la­vet om på det fak­tum, at Dan­mark ik­ke vil ta­be til Nor­ge – og Nor­ge ik­ke vil ta­be til Dan­mark.

Det nor­ske lands­hold min­der på man­ge må­der om det dan­ske. Spil­le­re fra sto­re eu­ro­pæ­i­ske liga­er kom­bi­ne­ret med et min­dre­tal af ak­tø­rer fra den hjem­li­ge liga, Get-liga­en.

De tre stør­ste eu­ro­pæ­isk-ba­se­re­de nav­ne er SKA St. Pe­ters­borg-forwar­den Pa­tri­ck Tho­re­sen og de to Olimb-brød­re, Mathias og Ken An­dré, der beg­ge har do­mi­ne­ret i man­ge sæ­so­ner i den sven­ske liga for Linköping. Hvor Tho­re­sen me­re er en ”slug­ger-ty­pe”, er Olimb-brødre­ne min­dre i stør­rel­se og tek­nisk me­get dyg­ti­ge.

Ne­de i de ba­ge­ste ræk­ker hu­se­rer den uhørt dyg­ti­ge ba­ck Jo­nas Ho­løs, der er styr­mand i de fle­ste af spil­lets facet­ter for Nor­ge. Ho­løs er her, der og al­le­veg­ne på isen og en vir­ke­lig dyg­tig ba­ck.

Det stør­ste nor­ske navn af al­le er dog Mats Zuc­ca­rel­lo, der i man­ge sæ­so­ner har væ­ret to­ne­an­gi­ven­de hos New York Rangers i NHL.

Zuc­ca­rel­lo vil­le me­get ger­ne ha­ve del­ta­get i VM, men le­del­sen hos Rangers hav­de stjer­nens hel­bred for kært til at sen­de ham til Dan­mark. Den nor­ske Rangers-an­gri­ber har haft knæpro­ble­mer i lø­bet af sæ­so­nen, og de skal alt­så ord­nes.

Stjer­nen var hel­ler ik­ke med ved OL i fe­bru­ar i Syd­korea, som var en po­se blan­de­de bol­sjer for Nor­ge. Kla­re ne­der­lag til Sve­ri­ge og Fin­land, et straf­feslags­ne­der­lag til Tys­kland, og en sejr i over­tid mod Slo­ve­ni­en brag­te Nor­ge helt frem til kvart­fi­na­len, uden at nord­mæn­de­ne hav­de im­po­ne­ret. De var chan­ce­lø­se mod de se­ne­re guld­vin­de­re fra Rusland, der vandt 6-1 uden pro­ble­mer.

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX/ GRIGORY DUKOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.